comori.org
comori.org

1. Voi cânta întotdeauna bunătăţile Domnului; din generaţie în generaţie voi face cunoscut credincioşia Ta cu gura mea.

2. Pentru că am zis: „Bunătatea va fi întărită pentru totdeauna; chiar în ceruri vei întări credincioşia Ta“.

3. „Am făcut legământ cu alesul Meu, i-am jurat lui David, slujitorul Meu:

4. «Îţi voi întări sămânţa pentru totdeauna şi îţi voi zidi tronul din generaţie în generaţie»“. Oprire.

5. Şi cerurile vor lăuda minunea Ta, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor.

6. Pentru că cine se poate asemăna cu Domnul în cer? Cine este asemenea Domnului între fiii celor puternici?

7. Dumnezeu este foarte de temut în adunarea sfinţilor şi înfricoşător în mijlocul tuturor celor care-L înconjoară.

8. Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este ca Tine, puternic, Doamne? Şi credincioşia Ta Te înconjoară.

9. Tu stăpâneşti mândria mării; când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.

10. Tu ai zdrobit pe Rahav ca pe un om ucis; cu braţul tăriei Tale i-ai risipit pe vrăjmaşii Tăi.

11. Ale Tale sunt cerurile şi al Tău pământul; lumea şi tot ce cuprinde ea, Tu le-ai întemeiat.

12. Nordul şi sudul, Tu le-ai creat; Taborul şi Hermonul strigă de bucurie în Numele Tău.

13. Al Tău este braţul puterii; mâna Ta este tare, dreapta Ta este mult înălţată.

14. Dreptatea şi judecata sunt temelia tronului Tău; bunătatea şi adevărul merg înaintea feţei Tale.

15. Ferice de poporul care cunoaşte strigătul de bucurie! Ei umblă în lumina feţei Tale, Doamne!

16. Ei se bucură toată ziua în Numele Tău şi se înalţă în dreptatea Ta.

17. Pentru că Tu eşti gloria puterii lor şi, după buna Ta plăcere, puterea noastră va fi mult înălţată.

18. Pentru că Domnul este scutul nostru şi Sfântul lui Israel, Împăratul nostru.

19. Atunci ai vorbit în viziune despre Sfântul Tău şi ai spus: „Am dat ajutor unui om puternic, am înălţat mult pe unul ales din popor.

20. L-am găsit pe David, slujitorul Meu; l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt;

21. mâna Mea îl va sprijini şi braţul Meu îl va întări;

22. Vrăjmaşul nu-l va supune şi fiul nelegiuirii nu-l va apăsa.

23. Ci voi zdrobi pe adversarii săi înaintea feţei lui şi voi lovi pe cei care-l urăsc.

24. Şi credincioşia Mea şi bunătatea Mea vor fi cu el şi puterea lui se va înălţa prin Numele Meu.

25. Şi voi pune mâna lui pe mare, şi dreapta lui pe râuri.

26. El va striga către Mine: «Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!»

27. Şi Eu îl voi face cel întâi-născut, cel mai înălţat dintre împăraţii pământului.

28. Îi voi păstra bunătatea Mea pentru totdeauna şi legământul Meu îi va fi asigurat.

29. Şi îi voi face sămânţa să dăinuiască pentru totdeauna şi tronul său ca zilele cerurilor.

30. Dacă fiii săi vor părăsi legea Mea şi nu vor umbla în judecăţile Mele,

31. dacă vor profana hotărârile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,

32. atunci voi cerceta fărădelegea lor cu nuiaua şi nelegiuirea lor cu lovituri;

33. dar nu-Mi voi retrage bunătatea Mea de la el şi nu voi dezminţi credincioşia Mea,

34. nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.

35. Am jurat odată pe sfinţenia Mea, nu-l voi minţi pe David.

36. Sămânţa lui va dăinui pentru totdeauna şi tronul lui ca soarele înaintea Mea;

37. ca luna va fi întărit pentru totdeauna şi martorul în cer este tare“. Oprire.

38. Dar Tu l-ai respins şi l-ai dispreţuit, Te-ai mâniat împotriva unsului Tău.

39. Ai nesocotit legământul slujitorului Tău, i-ai profanat coroana până la pământ;

40. i-ai dărâmat toate zidurile, i ai ruinat întăriturile.

41. Toţi care trec pe drum îl jefuiesc; a ajuns de batjocura vecinilor lui.

42. Ai înălţat dreapta asupritorilor lui, i-ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,

43. da, ai întors tăişul sabiei lui şi nu l-ai susţinut în luptă.

44. Ai făcut să înceteze strălucirea lui şi i-ai aruncat tronul la pământ.

45. I-ai scurtat zilele tinereţii, l-ai acoperit de ruşine. Oprire.

46. Doamne, până când Te vei ascunde pentru totdeauna? Va arde mânia Ta ca un foc?

47. Adu-Ţi aminte cât de trecător sunt: pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi fiii oamenilor?

48. Care om trăieşte şi nu va vedea moartea? Îşi va salva el sufletul din mâna Locuinţei morţilor? Oprire.

49. Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi, pe care, în credincioşia Ta, le-ai jurat lui David?

50. Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara slujitorilor Tăi, pe care o port în sânul meu de la multe popoare,

51. cu care vrăjmaşii Tăi au batjocorit, Doamne, cu care au batjocorit paşii unsului Tău.

52. Binecuvântat să fie Domnul pentru totdeauna! Amin, da, amin!