comori.org
comori.org

1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna.

2. Cine va spune faptele puternice ale Domnului? Cine va face să răsune toată lauda Sa?

3. Ferice de cei care păzesc judecata, care practică dreptatea în orice timp.

4. Aminteşte-Ţi de mine, Doamne, cu bunăvoinţă faţă de poporul Tău! Cercetează-mă prin mântuirea Ta,

5. ca să văd binele aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria naţiunii Tale, să mă laud cu moştenirea Ta!

6. Noi am păcătuit împreună cu părinţii noştri, am săvârşit nelegiuirea, am lucrat cu răutate.

7. Părinţii noştri, în Egipt, n-au fost atenţi la lucrările Tale minunate; nu şi-au amintit de mulţimea îndurărilor Tale, ci s-au răzvrătit lângă mare, la Marea Roşie.

8. Totuşi El i-a salvat, pentru Numele Său, ca să arate puterea Sa.

9. Şi a mustrat Marea Roşie, şi ea a secat; şi i-a trecut prin adâncuri ca prin pustiu.

10. Şi i-a salvat din mâna celui care-i ura şi i-a răscumpărat din mâna vrăjmaşului.

11. Şi apele i-au acoperit pe asupritorii lor: n-a rămas nici unul din ei.

12. Atunci au crezut cuvintele Lui, au cântat lauda Lui.

13. Au uitat repede lucrările Lui, n-au aşteptat sfatul Său.

14. Şi au fost plini de poftă în pustiu şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15. Şi El le-a dat ce au cerut, dar a trimis uscăciune în sufletele lor.

16. L-au invidiat pe Moise în tabără, pe Aaron, sfântul Domnului:

17. pământul s-a deschis şi l-a înghiţit pe Datan şi a acoperit ceata lui Abiram.

18. Şi un foc s-a aprins în ceata lor; o flacără i-a mistuit pe cei răi.

19. Au făcut un viţel în Horeb şi s-au închinat unui chip turnat.

20. Şi au schimbat gloria lor cu imaginea unui bou care mănâncă iarbă.

21. L-au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt,

22. lucrări minunate în ţara lui Ham, lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.

23. Şi a spus că i-ar fi omorât, dacă Moise, alesul Său, n-ar fi stat la spărtură înaintea Lui ca să abată mânia Lui, să nu-i omoare.

24. Şi au dispreţuit ţara cea plăcută; n-au crezut Cuvântul Său;

25. şi au murmurat în corturile lor: n-au ascultat de glasul Domnului.

26. Şi El Şi-a ridicat mâna împotriva lor, că-i va face să cadă în pustiu

27. şi că va face să cadă sămânţa lor printre naţiuni şi-i va împrăştia prin ţări.

28. Şi ei s-au alipit de Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilor.

29. Şi L-au provocat prin faptele lor şi a izbucnit o plagă printre ei.

30. Atunci s-a ridicat Fineas şi a făcut judecată şi plaga a fost oprită.

31. Şi aceasta i s-a socotit ca dreptate din generaţie în generaţie, pentru totdeauna.

32. Şi L-au mâniat la apele Meriba şi a fost rău pentru Moise din cauza lor,

33. pentru că i-au întărâtat duhul; şi el a vorbit nechibzuit cu buzele lui.

34. N-au nimicit popoarele, cum le spusese Domnul,

35. ci s-au amestecat cu naţiunile şi au învăţat faptele lor

36. şi au slujit idolilor lor, iar ei le-au fost o cursă.

37. Şi au jertfit demonilor pe fiii lor şi pe fiicele lor

38. şi au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor Canaanului; şi ţara a fost profanată de sânge.

39. Şi s-au întinat prin faptele lor şi au curvit prin practicile lor.

40. Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva poporului Său şi El S-a dezgustat de moştenirea Sa.

41. Şi i-a dat în mâna naţiunilor şi cei care-i urau au stăpânit peste ei.

42. Şi vrăjmaşii lor i-au asuprit şi au fost supuşi sub mâna lor.

43. De multe ori El i-a scăpat, dar ei L-au întristat prin sfatul lor şi au fost înjosiţi prin nelegiuirea lor.

44. Dar El a privit la necazul lor, când a auzit strigătul lor.

45. Şi Şi-a amintit, în favoarea lor, de legământul Său şi I-a părut rău, după mulţimea îndurărilor Sale.

46. Şi a făcut să găsească milă înaintea tuturor celor care-i luaseră captivi.

47. Mântuieşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi adună-ne dintre naţiuni, ca să lăudăm sfântul Tău Nume, ca să ne glorificăm cu lauda Ta!

48. Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din eternitate şi pentru eternitate! Şi tot poporul să zică: „Amin! Lăudaţi pe Domnul!“