comori.org
comori.org

1 Cronici 1

1. Adam, Set, Enoş,

2. Cainan, Mahalaleel, Iared,

3. Enoh, Metuşala, Lemec,

4. Noe, Sem, Ham şi Iafet.

5. Fiii lui Iafet: Gomer şi Magog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras.

6. Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz şi Difat şi Togarma.

7. Şi fiii lui Iavan: Elişa şi Tarsis, Chitim şi Rodanim.

8. Şi fiii lui Ham: Cuş şi Miţraim, Put şi Canaan.

9. Şi fiii lui Cuş: Saba şi Havila şi Sabta şi Raema şi Sabteca. Şi fiii lui Raema: Seba şi Dedan.

10. Şi Cuş a născut pe Nimrod: el a început să fie puternic pe pământ.

11. Şi Miţraim a născut pe ludimi şi pe ananimi şi pe lehabimi şi pe naftuhimi

12. şi pe patrusimi şi pe casluhimi, din care au ieşit filistenii, şi pe caftorimi.

13. Şi Canaan a născut pe Sidon, întâiul-născut al său, şi pe Het

14. şi pe iebusiţi şi pe amoriţi şi pe ghirgasiţi

15. şi pe heviţi şi pe archiţi şi pe siniţi

16. şi pe arvadiţi şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi.

17. Fiii lui Sem: Elam şi Asur şi Arpacşad şi Lud şi Aram şi Uţ şi Hul şi Gheter şi Meşec.

18. Şi Arpacşad a născut pe Şelah; şi Şelah a născut pe Heber.

19. Şi lui Heber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit pământul, şi numele fratelui său era Ioctan.

20. Şi Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Haţarmavet şi pe Ierah

21. şi pe Hadoram şi pe Uzal şi pe Dicla

22. şi pe Ebal şi pe Abimael şi pe Seba

23. şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioctan.

24. Sem, Arpacşad, Şelah,

25. Heber, Peleg, Rehu,

26. Serug, Nahor, Terah,

27. Avram, adică Avraam.

28. Fiii lui Avraam: Isaac şi Ismael.

29. Aceştia sunt urmaşii lor: Nebaiot, întâiul-născut al lui Ismael; şi Chedar şi Adbeel şi Mibsam;

30. Mişma şi Duma; Masa, Hadad şi Tema;

31. Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.

32. Şi fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam: ea a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian şi pe Işbac şi pe Şuah. Şi fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.

33. Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Enoh şi Abida şi Eldaa. Toţi aceştia au fost fiii Cheturei.

34. Şi Avraam a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac au fost: Esau şi Israel.

35. Fiii lui Esau: Elifaz, Reuel şi Ieuş şi Iaelam şi Core.

36. Fiii lui Elifaz: Teman şi Omar, Ţefi şi Gaetam, Chenaz şi Timna şi Amalec.

37. Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

38. Şi fiii lui Seir: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer şi Dişan.

39. Şi fiii lui Lotan: Hori şi Homam; şi sora lui Lotan: Timna.

40. Fiii lui Şobal: Alian şi Manahat şi Ebal, Şefi şi Onam. Şi fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana.

41. Fiii lui Ana: Dişon. Şi fiii lui Dişon: Hamran şi Eşban şi Itran şi Cheran.

42. Fiii lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

43. Şi aceştia sunt împăraţii care au împărăţit în ţara Edomului înainte de a împărăţi un împărat peste fiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; şi numele cetăţii sale era Dinhaba.

44. Şi Bela a murit; şi Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a împărăţit în locul său.

45. Şi Iobab a murit; şi Huşam, din ţara temaniţilor, a împărăţit în locul său.

46. Şi Huşam a murit; şi Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpiile Moabului, a împărăţit în locul său. Şi numele cetăţii sale era Avit.

47. Şi Hadad a murit; şi Samla din Masreca a împărăţit în locul său.

48. Şi Samla a murit; şi Saul din Rehobot pe râu a împărăţit în locul său.

49. Şi Saul a murit; şi Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a împărăţit în locul său.

50. Şi Baal-Hanan a murit; şi Hadad a împărăţit în locul său; şi numele cetăţii sale era Pahi; şi numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica Matredei, fiica lui Mezahab.

51. Şi Hadad a murit.Şi căpeteniile Edomului au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,

52. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.