comori.org
comori.org

Matei 1

1. Cartea genealogiei lui Isus Hristos, fiu al lui David, fiu al lui Avraam.

2. Avraam a născut pe Isaac; şi Isaac a născut pe Iacov; şi Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui;

3. şi Iuda a născut pe Fares şi pe Zara, din Tamar; şi Fares a născut pe Esrom; şi Esrom a născut pe Aram;

4. şi Aram a născut pe Aminadab; şi Aminadab a născut pe Naason; şi Naason a născut pe Salmon;

5. şi Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; şi Boaz a născut pe Obed, din Rut; şi Obed a născut pe Iese;

6. şi Iese a născut pe David, împăratul.Şi David a născut pe Solomon, din cea care fusese soţie a lui Urie;

7. şi Solomon a născut pe Roboam; şi Roboam a născut pe Abia; şi Abia a născut pe Asa;

8. şi Asa a născut pe Iosafat; şi Iosafat a născut pe Ioram; şi Ioram a născut pe Ozia;

9. şi Ozia a născut pe Ioatam; şi Ioatam a născut pe Ahaz; şi Ahaz a născut pe Ezechia;

10. şi Ezechia a născut pe Manase; şi Manase a născut pe Amon; şi Amon a născut pe Iosia;

11. şi Iosia a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui, pe timpul deportării în Babilon.

12. Şi, după deportarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; şi Salatiel a născut pe Zorobabel;

13. şi Zorobabel a născut pe Abiud; şi Abiud a născut pe Eliachim; şi Eliachim a născut pe Azor;

14. şi Azor a născut pe Sadoc; şi Sadoc a născut pe Achim; şi Achim a născut pe Eliud;

15. şi Eliud a născut pe Eleazar; şi Eleazar a născut pe Matan; şi Matan a născut pe Iacov;

16. şi Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se numeşte Hristos.

17. Deci toate generaţiile de la Avraam până la David sunt paisprezece generaţii; şi de la David până la deportarea în Babilon, paisprezece generaţii; şi de la deportarea în Babilon până la Hristos, paisprezece generaţii.

18. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: fiind logodită mama Lui, Maria, cu Iosif, înainte de a fi ei împreună, s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

19. Dar Iosif, soţul ei, fiind drept şi nevrând s-o expună public, şi-a propus s-o lase pe ascuns.

20. Dar în timp ce se gândea el la acestea, iată, un înger al Domnului i s-a arătat în vis, spunând: „Iosife, fiu al lui David, nu te teme să iei pe Maria, soţia ta, pentru că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.

21. Şi ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus; pentru că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale“.

22. Iar toate acestea au avut loc ca să se împlinească ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice:

23. „Iată, fecioara va fi însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I vor pune numele Emanuel“, care tradus este: Dumnezeu cu noi.

24. Şi Iosif, trezindu-se din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului;

25. şi a luat la el pe soţia sa şi n-a cunoscut-o până când ea L-a născut pe Fiul ei cel întâi-născut; şi el I-a pus numele Isus.