comori.org
comori.org

1. Dumnezeule, nu păstra tăcerea; nu tăcea, Dumnezeule, şi nu rămâne liniştit!

2. Pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi se agită şi cei care Te urăsc înalţă capul.

3. Urzesc cu viclenie planuri împotriva poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor ascunşi ai Tăi.

4. Ei au zis: „Veniţi, şi să-i nimicim ca naţiune şi să nu mai fie amintit numele lui Israel“.

5. Pentru că s-au sfătuit împreună cu o inimă, au făcut o alianţă împotriva Ta:

6. corturile Edomului şi ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii,

7. Ghebal, şi Amon, şi Amalec, Filistia cu locuitorii Tirului;

8. şi Asiria s-a unit cu ei; ei sunt un braţ pentru fiii lui Lot. Oprire.

9. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin, la pârâul Chison,

10. care au pierit la En-Dor, care au devenit gunoi pentru pământ.

11. Fă-le conducătorilor lor ca lui Oreb şi Zeeb, şi tuturor căpeteniilor lor, ca lui Zebah şi Ţalmuna;

12. pentru că au spus: „Să luăm în stăpânire locuinţele lui Dumnezeu“.

13. Dumnezeul meu, fă-i ca vârtejul, ca pleava înaintea vântului.

14. Ca focul care mistuie pădurea şi ca flacăra care aprinde munţii,

15. aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta şi înspăimântă-i cu vijelia Ta.

16. Acoperă-le feţele de ruşine, ca să caute Numele Tău, Doamne!

17. Să fie daţi de ruşine şi să fie înspăimântaţi pentru totdeauna, să fie încurcaţi şi să piară;

18. şi să ştie că Tu, al cărui nume este Domnul, numai Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.