comori.org
comori.org

Domnul Isus ca Mire

Walter Gschwind

Unul din diversele titluri sub care este prezentat Domnul Isus în Cuvântul lui Dumnezeu este acela de "Mire". Noi oamenii numim mire pe bărbatul logodit cu o tânără, un bărbat plin de o dragoste mare faţă de mireasa sa. Astfel, acest titlu al Domnului nostru ex-primă în mod deosebit dragostea Sa veşnică faţă de Mireasa Lui.

În Cuvânt, în mod deosebit în Noul Testament, Domnul nu este numit deseori "Mire" (Matei 9:15 ; 25:1-13 ; Ioan 3:29 ), dar aceste versete, precum şi altele ne dau dreptul să privim din acest punct de vedere relaţia Sa faţă de aleşii Săi şi acţiunea Sa cu ei.

La crearea lumii, Fiul, "înţelepciunea", a fost zilnic desfătarea lui Dumnezeu. Deja atunci, El S-a veselit întotdeauna înaintea Lui: "veselindu-mă în partea locuită a pământului Său; şi desfătările mele erau în fiii oamenilor" (Proverbe 8:22-31 ). Aşa cum Adam n-a putut găsi între animalele câmpului şi păsările cerului "ajutorul potrivit", tot aşa întreaga creaţie n-a putut linişti dorinţa Fiului lui Dumnezeu după o Mireasă.

Cine a devenit Mireasa Sa şi cum s-a ajuns la această relaţie?

1. Mireasa pământească: poporul Israel

La început, Domnul Şi-a ales un popor în Avraam şi l-a separat dintre naţiuni (Isaia 43:20, 21 ; Levitic 20:24 ). Printre alte locuri, Psalmul 45 , Cântarea Cântărilor şi Ieremia 2:1-13 vorbesc despre relaţia de mireasă a poporului cu El. Dar această mireasă L-a părăsit pe Domnul, a devenit infidelă şi a practicat desfrânarea şi adulterul (a se compara Osea 1 şi 2). Dar în viitor, Domnul va vorbi inimii acestei mirese şi Se va logodi pentru totdeauna cu ea (Osea 2:14-23 ).

2. Mireasa cerească: Adunarea

După infidelitatea Israelului şi după ce Hristos, Mirele şi Împăratul său, a fost răstignit în Ierusalim, poporul a fost lepădat pentru un timp. Acum apare o altă Mireasă, Adunarea. În mod deosebit în legătură cu aceasta dorim să ne preocupăm în continuare cu Mirele.

Ceea ce numeşte Hristos "Adunarea Mea" nu constă dintr-un singur popor natural, separat ca întreg, ci din toţi oamenii salvaţi, din "iudei şi greci", scoşi din toate naţiunile lumii. Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos i-a ales înainte de întemeierea lumii şi i-a dat Fiului Său (Efeseni 1:4 ; Ioan 6:37 ; 17:2, 6, 9, 24 ; 18:9 ).

Mireasa cerească nu a fost aleasă pentru că a fost frumoasă şi pentru că a avut calităţi excepţionale. Multe locuri din epistole ne arată, din contră, că starea ei firească nu putea fi mai rea. Ceea ce era nebun, ceea ce era slab, ceea ce era ordinar şi dipreţuit în lume, Dumnezeu a ales, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea Lui. Cei aleşi erau fără putere, erau păcătoşi, duşmanii lui Dumnezeu, aparţineau unei generaţii strâmbe şi pervertite, erau neascultători, rătăciţi, ba chiar morţi spirituali în păcatele şi în greşelile lor (1. Corinteni 1:26-29 ; Romani 5:6-10 ; Filipeni 2:15 ; Tit 3:3 ; Efeseni 2:1 ).

Dar Dumnezeu a ales în Hristos pe cei care aparţin acum acestei Mirese (Efeseni 1:4 ). Aceasta este de o mare însemnătate. El, Cel care a devenit Mirele lor, a făcut singur, prin lucrarea Sa de salvare, prin suferinţele Sale, prin moartea Sa la cruce şi prin învierea Sa, o schimbare minunată în ei. Să privim mai de aproape cum s-a realizat aceasta!

Isus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, S-a golit de Sine Însuşi pentru ea, S-a făcut asemenea oamenilor şi S-a smerit, fiind ascultător până la moarte şi chiar moarte de cruce (Filipeni 2:5-8 ). Pentru El, aleşii lui Dumnezeu au fost ca şi "comoara ascunsă în ogor"; de bucurie a mers şi a vândut tot ce avea, a schimbat locul slavei cu locul celor mai adânci batjocuri şi a cumpărat ogorul. S-a asemănat negustorului care caută perle frumoase. Pentru El, Adunarea, care urma să ia naştere pe baza lucrării Sale, era "o perlă de mare valoare", pentru care a vândut tot ce avea pentru a o cumpăra (Matei 13:44-46 ). "Hristos a iubit Adunarea şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea" (Efeseni 5:25 ).

"Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut" (Luca 19:10 ).

„ El a venit ca oile Sale să aibă viaţă, şi să o aibă din belşug” (Ioan 10:10 ).

Cei care cred sunt "îndreptăţiţi fără plată… prin răscumpărarea care este în Hristos Isus" (Romani 3:24 ).

Ei sunt "sfinţiţi prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna" (Evrei 10:10 ).

"Dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi" (2. Corinteni 5:17 ).

Cu privire la starea sa veche, credinciosul "a murit împreună cu Hristos", iar omul cel vechi a fost "răstignit cu El" (Romani 6:6, 8 ). Dar el este acum şi "înviat împreună cu Hristos" pentru a umbla în înnoirea vieţii (Coloseni 3:1 ; Romani 6:4 ).

Celor care au fost odinioară departe de Dumnezeu, Cel înviat le vesteşte: "Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, şi la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru" (Ioan 20:17 ).

Dumnezeu ne-a graţiat - sau ne-a făcut „plăcuţi în Cel Preaiubit” (Efeseni 1:6 ) pe noi, cei care formăm acum Adunarea Sa, deci Mireasa lui Hristos. Deoarece prin jertfa Sa, Mireasa a fost făcută pentru Mire "desăvârşită pentru totdeauna", El îi spune acum: "Eşti frumoasă de tot, iubita mea, şi fără nici un cusur" (Cântarea Cântărilor 4:7 ).

Persoana Mirelui

Titlurile, poziţia, slava Sa exterioară - Pentru o mireasă, poziţia mirelui este importantă, deoarece prin legătura ei cu el, va avea parte de poziţia sa. Cât de incomparabil de mare şi slăvit este Mirele Miresei cereşti!

Înainte de a deveni om, El a fost Cuvântul, iar ca Fiul lui Dumne-zeu, Creatorul şi Susţinătorul tuturor lucrurilor:

- "Toate au fost făcute prin El, şi fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut" (Ioan 1:3 ).

- Este "un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate, şi noi prin El" (1. Corinteni 8:6 ).

- "Toate au fost create prin El, cele care sunt în ceruri şi cele care sunt pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, stăpâniri, fie autorităţi: toate au fost create prin El şi pentru El" (Coloseni 1:16, 17 ).

- prin Fiul, Dumnezeu a făcut "lumile" şi El susţine "toate prin Cuvântul puterii Lui" (Evrei 1:2, 3 ).
Ca Fiu al Omului, El este:
- strălucirea gloriei lui Dumnezeu şi întipărirea Fiinţei Sale (Evrei 1:3 ),
- "moştenitor a toate" (Evrei 1:2 ),
- "Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor" (Apocalipsa 19:16 ),
- Dumnezeu L-a făcut să stăpânească peste lucrările mâinilor Sale (Psalm 8:6),
- Dumnezeu Îi va da "naţiunile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire" (Psalm 2:8),
- Dumnezeu L-a dat Cap peste toate, Adunării (Efeseni 1:22 ); Mireasa este împreună-moştenitoare cu El; ea va moşteni şi va fi glorificată împreună cu El (Romani 8:17 ; 2. Timotei 2:12 ).

Slăvile şi frumuseţile Sale interioare - Un subiect inepuizabil! Aici ne vom opri numai la descrierea figurată, pe care o dă mireasa despre preaiubitul ei în Cântarea Cântărilor 5:10-16 .

Ea spune: "Preaiubitul meu este alb şi rumen." Isus Hristos a putut să ne spele de păcatele noastre prin sângele Său (Apocalipsa 1:5 ); noi suntem "albi ca zăpada", pentru că sângele Său este ca al unui miel fără cusur şi fără pată, cunoscut înainte de întemeierea lumii (1. Petru 1:19 ).

El este "cel dintâi între zece mii", nu numai pentru că este Fiul lui Dumnezeu, ci şi ca Fiu al Omului. El este "Sfântul" zămislit de la Duhul Sfânt (Luca 1:35 ; Matei 1:20 ). În El nu este păcat, El n-a cunoscut păcat şi n-a făcut păcat (1. Ioan 3:5 ; 2. Corinteni 5:21 ; 1. Petru 2:22 ). El a făcut întotdeauna cele plăcute lui Dumnezeu (Ioan 8:29 ). Gândul Său a fost să Se smerească şi să Se facă ascultător până la moarte de cruce (Filipeni 2:5-8 ). El a fost mereu în rugăciune (Psalm 109:4) şi a trăit în deplină dependenţă de Dumnezeu. El n-a căutat gloria Sa (Ioan 8:50 ); la sfârşitul vieţii Sale pe pământ i-a putut spune de mai multe ori lui Dumnezeu, Tatăl Său: "Eu Te-am glorificat pe pământ" (Ioan 17:4 ). Dragostea incomparabilă a lui Hristos faţă de oameni L-a determinat să moară pe cruce, pentru ca cel care crede în El să nu meargă în pierzare, ci să aibă viaţa veşnică. Deşi oamenii L-au duşmănit pentru dragostea Sa (Psalm 109:4), în mod deosebit în suferinţele Sale înainte şi pe cruce, El Şi-a împlinit lucrarea în dragoste şi a descoperit tocmai acolo desăvârşirea adâncă a inimii Sale. Într-adevăr, nici un om nu poate fi comparat cu El, dar acum, prin har, noi putem să fim imitatorii Săi.

"Capul Lui este ca aurul cel mai fin." Neducadneţar, care a fost pus stăpânitor peste toată lumea, a fost numit "capul de aur" (Daniel 2:38 ). Dumnezeu i-a dat putere, tărie şi glorie, l-a îmbrăcat cu maiestate. Cu cât mai mult se poate spune aceasta despre Hristos, care va domni peste tot pământul în dreptate divină (Isaia 11:4, 5 ), în contrast cu toţi domnitorii de odinioară, care au făcut aceasta imperfect sau deloc.

"Buclele lui se revarsă, negre cum e corbul." În alt loc, părul Său este "alb ca lâna albă, ca zăpada", când este descris ca "Cel Bătrân de zile" (Apocalipsa 1:14 ; Daniel 7:9 ). Aici însă, părul Său este o imagine a puterii Sale invariabile; El este acelaşi ieri şi azi şi în veci (Evrei 13:8 ).

"Ochii lui sunt ca porumbeii lângă pâraiele de apă." După ce prin lucrarea Sa de ispăşire a fost îndepărtată toată mânia de pe cei salvaţi, privirea Sa blândă poate să Se odihnească cu plăcere asupra lor. El doreşte de asemenea să-i sfătuiască, având ochiul Său asupra lor (Psalm 32:8).

(În Apocalipsa 1:14 , unde este descrisă slava Sa de Judecător, ochii Săi ca o flacără de foc sunt îndreptaţi şi spre Adunarea Sa cu privire la responsabilitatea sa practică. Să nu uităm nici această latură!)

"Obrajii Lui sunt ca un strat de miresme, rânduri de plante aromate." Frumuseţea omenească este adesea în legătură cu mândria şi necurăţia. Toate frumuseţile şi desăvârşirile Fiului lui Dumnezeu devenit Om sunt pentru Dumnezeu o tămâie mirositoare (Exod 30:34-38 ). Dar şi Mireasa a recunoscut: "Miresmele tale au miros plăcut. Numele Tău este o mireasmă vărsată" (Cântarea Cântărilor 1:3 ).

"Buzele lui, crini picurând smirnă curgătoare." Buzele Sale pot vorbi Miresei despre pace, despre liniştea conştiinţei şi a inimii şi de-spre binecuvântările nemăsurate, pentru că El a suferit pe cruce şi a mers în moartea amară.

"Mâinile lui, inele de aur, ferecate cu crisolit." Lucrările mâinilor Sale sunt adevăr şi dreptate (Psalm 111:7). Dintre toate lucrările mi-nunate pe care le-au făcut mâinile Sale, lucrarea salvării, pe care a realizat-o pe cruce cu mâinile străpunse, este cea mai mare. Acolo au fost împlinite pretenţiile dreptăţii lui Dumnezeu, iar Dumnezeu poate arăta acum dreptatea Sa prin faptul că îl îndreptăţeşte pe păcătosul care crede în Isus (Romani 3:26 ). Ce slăvi strălucesc din această lucrare!

"Pântecele lui este fildeş strălucitor, acoperit cu safire." Dumnezeu i-a pregătit lui Isus Hristos un trup (Evrei 10:5 ). El a devenit om adevărat, dar fără păcat, cu o inimă care ne-a iubit şi care L-a determinat să Se dea pentru noi şi să poarte păcatele noastre în Trupul Său pe lemn (1. Petru 2:24 ). Cel înviat a rămas Om, iar dacă aici jos a avut parte de carne şi sânge pentru noi (Evrei 2 .14), atunci trupul smereniei noastre va fi transformat la răpire în asemănare cu Trupul gloriei Sale şi vom fi asemenea Lui (Filipeni 3 .21; 1. Ioan 3:2 ). Dar mai presus de aceasta, El este "Dumnezeu binecuvântat pentru totdeauna" (Romani 9:5 ); safirele albastre amintesc de aceasta (Exod 24:10 ).

Dacă rămânem şi cugetăm ca mireasa din Cântarea Cântărilor în faţa acestor slăvi, vom exclama plini de admiraţie: "Fiinţa Lui este plină de farmec."

Ce face Mirele acum pentru Mireasa Sa?

Şi acesta este un subiect amplu, dar acum ne vom restrânge numai la Efeseni 5:26 şi 29: "Hristos a iubit Adunarea şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt... Pentru că nimeni nu şi-a urât vreodată propria sa carne, ci o hrăneşte şi o îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Adunarea."

În acest timp, care se scurge până la unirea dintre Mire şi Mireasă în cer, străduinţele Sale pentru ea sunt îndreptate spre scopul următor:

El doreşte să aibă Adunarea numai pentru El. Ea trebuie să corespundă practic felului Său de a fi şi dorinţei inimii Sale. El o sfinţeşte, o separă de lume pentru Sine. El Însuşi S-a separat de lume (Ioan 17:19 ), iar ea trebuie să corespundă caracterului Său curat şi ceresc. În acest scop, El o curăţă, o eliberează de tot ce nu este în armonie cu El şi cerul. El face acest lucru prin Cuvânt. Prin acesta, inima este eliberată de lucrurile pământeşti, iar afecţiunile ei sunt îndreptate şi formate spre ceea ce este sus. Astfel, El ne spune: "Deci, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde Hristos este aşezat la dreapta lui Dumnezeu: gândiţi la cele de sus, nu la cele de pe pământ" (Coloseni 3:1, 2 ). Dacă îndeplinim această cerinţă, se împlineşte cuvântul din 2. Corinteni 3:18 : "Noi toţi, privind ca într-o oglindă, cu faţa descoperită, gloria Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din glorie în glorie, întocmai ca de la Duhul Domnului."

Îngrijirea de care are acum parte Adunarea prin Domnul Isus, corespunde relaţiei intime cu ea, în care El o vede. El o iubeşte ca pe propriul trup; "el o hrăneşte şi o îngrijeşte". Ea are nevoie de hrană, iar Hristos poartă de grijă de aceasta prin slujbă (Efeseni 4 ). În slăbiciunile ei are nevoie de dragostea Sa şi de mila Sa plină de gingăşie. Ea are siguranţa că El o iubeşte şi îngrijeşte de toate nevoile ei. El o sprijină şi Se implică pentru ea ca pentru propriul trup, ca pentru Sine. El nu o părăseşte. Ce Mire desăvârşit!

Nunta Mielului (Apocalipsa 19 .7-9)

Duhul Sfânt ne relatează despre acest eveniment mare numai în trei versete. În Matei 25 , în pilda despre cele zece fecioare, nu este descrisă nunta propriu-zisă, ci ceea ce o precede.

O mare mulţime în cer exclamă: "Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-i dăm glorie (lui Dumnezeu), pentru că nunta Mielului a venit şi soţia Lui s-a pregătit. Şi i s-a dat să se îmbrace în in subţire, strălucitor şi curat, pentru că inul subţire sunt faptele drepte ale sfinţilor. Şi mi-a spus: Scrie: Ferice de cei chemaţi la cina nunţii Mielului!"

Este nunta şi cina nunţii Mielului! Mielul lui Dumnezeu a făcut posibilă această legătură prin jertfa Sa, iar faptul că Adunarea stă ca Mireasa Sa slăvită la dreapta Sa este rodul muncii sufletului Său.

Şi haina de nuntă a Miresei Sale este dată de El. Aici jos, ea este ţesută din "faptele drepte ale sfinţilor", dar acestea sunt "rodul dreptăţii" care le-a fost dăruit prin credinţa în El şi prin har (Filipeni 1:11 ).

Cei invitaţi la cină sunt credincioşii vechi-testamentali înviaţi (Ioan 3:29 ), care se bucură la această sărbătoare.

Când va avea loc nunta? Când Domnul va prelua domnia asupra pământului. Acest lucru se va petrece după răpirea în cer a celor mântuiţi (1. Tesaloniceni 4:16, 17 ), după judecăţile descrise în Apocalipsa 6 - 17 , după judecarea Babilonului, curva cea mare, mireasa falsă (Apocalipsa 18 ) şi după arătarea credincioşilor răpiţi în faţa scaunului de judecată al lui Hristos (2. Corinteni 5:10 ).

Mireasa la dreapta lui Hristos

Acum, Mireasa poate împărţi la dreapta Domnului domnilor şi Împăratului împăraţilor, puterea, slava şi onoarea Sa. Mai întâi, El va veni cu sfinţii şi îngerii Săi pe pământ pentru judecată şi pentru a Se lupta cu dreptate (Apocalipsa 19:11-21 ).

Apoi, după ce toţi duşmanii vor fi înlăturaţi şi Îi vor fi supuse toate naţiunile pământului, Mireasa, soţia Mielului, cetatea cea sfântă, va fi Ierusalimul ceresc, care va veni din cer de la Dumnezeu pe pământ. Gloria lui Dumnezeu o va lumina, iar lampa ei va fi Mielul. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. De acolo, Hristos va domni peste pământ, iar împreună cu El, Mireasa (Apocalipsa 21:9 - 22:5 ).

Cortul lui Dumnezeu cu oamenii (Apocalipsa 21:1-7 )

După domnia de o mie de ani a lui Hristos, Fiul va da Tatălui împărăţia (1. Corinteni 15:24-28 ). Atunci, primul cer şi primul pământ vor fi trecut, şi vor apărea un cer nou şi un pământ nou, iar marea nu va mai fi. Atunci nu vor mai fi naţiuni şi limbi diferite. Toţi oamenii salvaţi şi proslăviţi vor fi una, iar Dumnezeu va locui cu ei.

Dar şi atunci, noul Ierusalim, cetatea sfântă, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soţul ei, va avea o poziţie specială. Ea va fi "cortul lui Dumnezeu" cu oamenii. Relaţia deosebită dintre Domnul Isus şi Mireasa Sa, soţia Sa, rămâne veşnică. El este Dumnezeu, Fiul; dar El rămâne şi Om, care a răscumpărat-o la cruce.

Domnul Isus ca Mire! Această temă, care ne prezintă dragostea lui Hristos pentru Adunarea Sa, face să ardă inimile noastre în dragoste pentru El!

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *