comori.org
comori.org

1. Şi Ahab avea şaptezeci de fii în Samaria. Şi Iehu a scris scrisori şi a trimis la Samaria la căpeteniile din Izreel, la bătrâni şi la păzitorii fiilor lui Ahab, zicând:

2. „Şi acum, îndată ce va ajunge această scrisoare la voi, pentru că fiii stăpânului vostru sunt cu voi, şi care, şi cai, şi o cetate întărită, şi sunt cu voi arme,

3. vedeţi care dintre fiii stăpânului vostru este mai bun şi mai vrednic şi puneţi-l pe tronul tatălui său şi luptaţi pentru casa stăpânului vostru“.

4. Şi ei s-au înspăimântat foarte tare şi au zis: „Iată, cei doi împăraţi n-au putut sta înaintea lui şi cum vom sta noi?“

5. Şi mai-marele casei şi căpetenia cetăţii şi bătrânii şi păzitorii au trimis la Iehu, zicând: „Suntem robii tăi şi vom face orice ne vei zice: nu vom pune pe nimeni împărat; fă ce este bine în ochii tăi!“

6. Şi le-a scris o a doua scrisoare, zicând: „Dacă sunteţi pentru mine şi dacă ascultaţi de glasul meu, luaţi capetele oamenilor, ale fiilor stăpânului vostru, şi veniţi la mine, la Izreel, mâine pe timpul acesta“. (Şi fiii împăratului, şaptezeci de oameni, erau cu căpeteniile cetăţii care-i crescuseră.)

7. Şi a fost aşa: cum a venit scrisoarea la ei, au luat pe fiii împăratului şi au tăiat pe cei şaptezeci de oameni şi le-au pus capetele în coşuri şi le-au trimis lui, la Izreel.

8. Şi a venit un sol şi i-a spus, zicând: „Au adus capetele fiilor împăratului“. Şi el a zis: „Faceţi-le două grămezi la intrarea porţii, până dimineaţă“.

9. Şi a fost aşa: dimineaţa a ieşit şi a stat şi a zis către tot poporul: „Voi sunteţi drepţi! Iată, eu am uneltit împotriva stăpânului meu şi l-am ucis; dar cine i-a lovit pe toţi aceştia?

10. Să ştiţi acum că nu va cădea la pământ nimic din cuvântul Domnului pe care l-a spus Domnul împotriva casei lui Ahab, pentru că Domnul a făcut ce a zis prin robul Său, Ilie“.

11. Şi Iehu a ucis pe toţi câţi rămăseseră din casa lui Ahab în Izreel şi pe toţi oamenii cei mari ai săi şi pe cunoştinţele sale şi pe preoţii săi, până când n-a lăsat nici o rămăşiţă.

12. Şi s-a ridicat şi a plecat şi a venit la Samaria. Şi, pe drum, la locul de întâlnire al unor păstori,

13. Iehu a întâlnit pe fraţii lui Ahazia, împăratul lui Iuda, şi a zis: „Cine sunteţi voi?“ Şi ei au zis: „Suntem fraţii lui Ahazia şi am coborât ca să salutăm pe fiii împăratului şi pe fiii împărătesei“.

14. Şi el a zis: „Prindeţi-i vii!“ Şi i-au prins vii şi i-au înjunghiat la fântâna locului de întâlnire al păstorilor, patruzeci şi doi de oameni; n-au lăsat pe nici unul dintre ei.

15. Şi a plecat de acolo şi a găsit pe Ionadab, fiul lui Recab, venind în întâmpinarea lui; şi l-a binecuvântat şi i-a zis: „Este dreaptă inima ta cum este inima mea cu inima ta?“ Şi Ionadab a zis: „Este“. „Dacă este, dă-mi mâna“. Şi i-a dat mâna şi l-a suit în car.

16. Şi a zis: „Vino cu mine şi vei vedea râvna mea pentru Domnul“. Şi l-a suit în carul său.

17. Şi a venit la Samaria şi a ucis pe toţi cei rămaşi din Ahab în Samaria, până l-a nimicit, după cuvântul Domnului pe care-l spusese către Ilie.

18. Şi Iehu a adunat pe tot poporul şi le-a zis: „Ahab a slujit puţin lui Baal: Iehu îi va sluji mult.

19. Şi acum, chemaţi-mi pe toţi profeţii lui Baal, pe toţi slujitorii lui şi pe toţi preoţii lui; să nu lipsească nimeni, pentru că am o mare jertfă pentru Baal; oricine va lipsi nu va mai trăi“. Dar Iehu a făcut aceasta cu înşelăciune, ca să-i nimicească pe slujitorii lui Baal.

20. Şi Iehu a zis: „Sfinţiţi o adunare solemnă pentru Baal“. Şi au vestit-o.

21. Şi Iehu a trimis în tot Israelul şi au venit toţi slujitorii lui Baal, încât n-a rămas nimeni care să nu vină. Şi au intrat în casa lui Baal; şi casa lui Baal s-a umplut de la un capăt până la celălalt.

22. Şi el a zis celui care era peste îmbrăcăminte: „Scoate haine pentru toţi slujitorii lui Baal“. Şi le-a scos haine.

23. Şi Iehu şi Ionadab, fiul lui Recab, au intrat în casa lui Baal şi Iehu a zis slujitorilor lui Baal: „Cercetaţi şi vedeţi să nu fie aici cu voi nici unul dintre slujitorii Domnului, ci numai slujitorii lui Baal“.

24. Şi au intrat să aducă jertfe şi arderi-de-tot. Şi Iehu a pus afară optzeci de oameni şi a zis: „Cine va lăsa să scape pe vreunul dintre oamenii pe care i-am adus în mâinile voastre, viaţa sa va fi pentru viaţa lui“.

25. Şi a fost aşa: cum au terminat de adus arderea-de-tot, Iehu a zis alergătorilor şi căpeteniilor: „Intraţi şi loviţi-i: nici unul să nu iasă“. Şi i-au lovit cu ascuţişul săbiei; şi alergătorii şi căpeteniile i-au aruncat afară. Şi au mers la cetatea casei lui Baal.

26. Şi au scos stâlpii idoleşti ai casei lui Baal şi i-au ars.

27. Şi au sfărâmat idolul lui Baal şi au dărâmat casa lui Baal şi au făcut-o casă de gunoi până în ziua aceasta.

28. Aşa a nimicit Iehu pe Baal din Israel.

29. Totuşi Iehu nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască: de la viţeii de aur care erau în Betel şi care erau în Dan.

30. Şi Domnul a zis lui Iehu: „Pentru că ai împlinit bine ce este drept în ochii Mei şi ai făcut casei lui Ahab după toate câte erau în inima Mea, fiii tăi până la a patra generaţie vor şedea pe tronul lui Israel“.

31. Dar Iehu n-a luat aminte să umble cu toată inima sa în legea Domnului Dumnezeului lui Israel; nu s-a depărtat de păcatele lui Ieroboam, cu care a făcut pe Israel să păcătuiască.

32. În zilele acelea, Domnul a început să rupă din Israel. Şi Hazael i-a bătut în toate hotarele lui Israel:

33. de la Iordan, spre răsărit, toată ţara Galaadului, pe gadiţi şi pe rubeniţi şi pe manasiţi, de la Aroer, care este pe râul Arnon, şi Galaadul şi Basanul.

34. Şi celelalte fapte ale lui Iehu şi tot ce a făcut şi toată puterea lui, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

35. Şi Iehu a adormit cu părinţii săi şi l-au înmormântat în Samaria; şi Ioahaz, fiul său, a împărăţit în locul său.

36. Şi zilele cât a împărăţit Iehu peste Israel în Samaria au fost douăzeci şi opt de ani.