comori.org
comori.org

Dispensațiile

Christian Briem

Introducere

Scrierea de faţă continuă într-o anumită privinţă cartea mea „Din întuneric la lumină”. În aceasta am încercat să arăt calea pe care omul păcătos poate veni la Dumnezeul cel Sfânt. Faptul că această cale există şi că Hristos este Calea sunt realităţi cu o valoare infinită. Care este poziţia fiecăruia în parte, dacă alege sau respinge această cale, dacă hotărăşte asupra viitorului său, asupra cerului sau iadului, aceasta este o altă problemă. Dar să presupunem - şi această presupunere a devenit în numeroase cazuri o realitate îmbucurătoare - că harul lui Dumnezeu a reuşit să aducă un om de la întuneric la lumina Sa minunată, din moarte la viaţă, de la depărtare în apropierea Sa. Ce va face acest om acum?

Cel născut din nou a devenit un copil al lui Dumnezeu care se bucură de iertarea păcatelor şi de nădejdea slavei lui Dumnezeu. Mai departe însă calea nu-i este clară. Să o parcurgă singur? Să meargă mai departe împreună cu „veacul cel rău de acum“? Nu, acest lucru nu este posibil, din moment ce Hristos a murit pentru el şi l-a „smuls“ din lume (Galateni 1:4 )! El înţelege această realitate. El priveşte în jur la alţii care au trăit acelaşi adevăr înaintea sa. Vede şi găseşte mulţi copii ai lui Dumnezeu care merg pe căi creştine cu totul diferite şi acest fapt îl încurcă mult. Este aproape de necuprins numărul şi caracterul variatelor „biserici“, comunităţi şi grupări pe teren creştin. Care dintre ele este cea mai potrivită? Sau chiar şi această întrebare este falsă? Sau poate nu are nici o importanţă, nici cel puţin una secundară, pe ce cale merg creştinii, principalul fiind că ei sunt convinşi de această cale şi sunt fericiţi pe ea? Nu este datoria creştinului să respecte părerea celuilalt?

El însă citeşte şi cercetează Cuvântul lui Dumnezeu şi nu găseşte nimic scris despre existenţa diferitelor biserici. Atunci se naşte în el întrebarea: a vrut Dumnezeu această multitudine de biserici creştine? El descoperă locul din Matei 18 , care a dat titlul acestei cărţi. Dar ce înseamnă cuvântul lui Hristos, că El este în mijlocul celor care sunt adunaţi pentru Numele Său? Îi este indiferent dacă aici sau acolo stau la bază diferite mărturisiri de credinţă? În parte, învăţăturile se contrazic şi totuşi fiecare grupare are pretenţia că Hristos este în mijlocul ei. Este într-adevăr aşa?

Sunt întrebări peste întrebări care vin ca nişte şuvoaie tocmai peste cel întors de curând. Dar şi cel care de mai mult timp se bucură că este copil al lui Dumnezeu, nu se va putea sustrage mult timp presiunii acestora, şi aceasta cu atât mai puţin cu cât dă mai multă importanţă Cuvântului lui Dumnezeu. Poate că el a fost născut într-o anumită comunitate creştină şi părinţii au urmat acea cale. Dar această comunitate este cea adevărată? Odată se va vedea confruntat cu aceste întrebări, când va compara ceea ce vede în jurul său cu afirmaţiile Cuvântului lui Dumnezeu. Această carte vrea să-l ajute pe fiecare copil al lui Dumnezeu să găsească răspunsuri la toate aceste întrebări - răspunsuri care să se bazeze nu pe părerile oamenilor, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu vreau să ascund că acest complex de întrebări este de fapt unul dintre cele mai grele. A descrie însă drumul pe care un om păcătos poate veni la Dumnezeu şi poate obţine iertarea păcatelor sale este, în comparaţie cu acesta, destul de uşor. Dar de ce sunt atât de grele aceste întrebări? Motivul se află oare în faptul că Sfânta Scriptură nu vorbeşte destul de clar despre aceasta? Desigur că nu! Dar ea nu este o carte de reţete, în care, pentru a rezolva diferite întrebări, se poate deschide la reţeta potrivită. Sfânta Scriptură trebuie să fie citită şi înţeleasă ca întreg şi aceasta presupune o serioasă muncă de cercetare atât a Vechiului cât şi a Noului Testament, în puterea şi dependenţa de Duhul Sfânt. Pe lângă aceasta Dumnezeu Îşi împărtăşeşte gândurile Sale doar aceluia care Vine la El într-o stare spirituală corespunzătoare, adică aceluia care este gata să asculte de El.

O piedică foarte serioasă în înţelegerea adevărului lui Dumnezeu o constituie prejudecăţile, părerile preconcepute. Deseori ele sunt prezente în mod inconştient şi îşi au originea în lucrurile cele mai diverse, cum ar fi educaţia, formaţia, obiceiurile, tradiţiile, caracterul uman etc. Cuvântului lui Dumnezeu i se opun tradiţii omeneşti, care în ochii multora au dobândit un caracter obligatoriu şi au pretenţia autorităţii, datorită vechimii lor respectabile. Eliberarea de acestea este o lucrare foarte grea, deoarece este împotriva firii omeneşti. Dar tocmai acesta este un motiv în plus, prin faptul că înţelegerea acestei părţi a adevărului dumnezeiesc se manifestă adesea atât de greu şi este în legătură cu încercări adânci ale inimii. Totuşi sper în îndurarea lui Dumnezeu, că El va răspândi lumină şi va da putere pentru slăvirea Aceluia care a murit pentru noi.

Am spus adesea: Dumnezeu nu-l mustră (disciplinează) pe păcătos. Făcând aceasta, El ar admite că păcătosul nu este chiar atât de pierdut. Dar pe copiii Săi îi mustră. El îi mustră în multe privinţe. Pentru a putea lua seama la aceste avertismente trebuie să învăţăm să înţelegem relaţiile pe care se bazează ele şi în care i-a adus El pe ai Săi. Şi tocmai acesta este punctul cu cele mai multe lipsuri: mulţi credincioşi înţeleg adesea doar incomplet în ce relaţii preţioase au fost aduşi cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos şi unii cu alţii, prin harul lui Dumnezeu.

De aceea dorinţa mea este - şi ei îi este dedicată prima parte a cărţii mele - să prezint aceste relaţii dumnezeieşti în care se află adevăraţii creştini, spre deosebire de cei din Vechiul Testament care formau poporul lui Dumnezeu, poporul Israel. Aproape nimic nu este atât de important pentru înţelegerea celor ce urmează ca faptul de a învăţa să vedem deosebirile dintre căile lui Dumnezeu cu Israel şi felul Său de a lucra cu adevărata Biserică. Acesta este punctul de plecare al cărţii. Dacă am înţeles cu inima aceste deosebiri, atunci sunt create cele mai bune condiţii pentru a înţelege şi a preţui şi poziţia deosebită a Bisericii.

Astfel, prima parte a cărţii, în care este descrisă poziţia binecuvântată a Bisericii lui Dumnezeu în aspectul ei corporativ, are un caracter mai mult de învăţătură. Ea constituie fundamentul neapărat necesar pentru a doua parte, cu un caracter mai mult practic. Prin aceasta nu vreau să spun că partea a doua nu conţine învăţătură. Dimpotrivă, în această parte însă voi vorbi despre problemele practice, pe care Ie-am atins mai sus - probleme legate de drumul comun al celor credincioşi. Împreună, cele două părţi vor oferi astfel o imagine cât mai cuprinzătoare despre natura propriu-zisă a adevăratei Biserici, pe de o parte şi despre formele ei de manifestare în practica strângerii laolaltă, pe de altă parte.

Dar mai este un grup de credincioşi cărora doresc să mă adresez prin această carte. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu, care doresc să ocupe un loc potrivit după Scriptură. Ei au avut posibilitatea să tragă foloase de nepreţuit din slujirea şi luptele slujitorilor Domnului, care au mers înaintea lor pe această cale. Prin această slujire, ei sunt „întăriţi în adevărul“ pe care-l au (2. Petru 1:12 ).

Dar tocmai ei au nevoie să li se aducă în permanenţă aminte de aceste lucruri, deşi în principiu le cunosc, ca să le fie trezită „mintea sănătoasă“ (2. Petru 3:1 ). Poate că ei înşişi nu au trebuit să lupte niciodată pentru adevăr, se bucură însă de o mare lumină prin cei care au făcut-o. Mulţi au ajuns pur şi simplu prin naştere în acest loc şi în parte nici nu prea ştiu de ce merg pe această cale. Cine nu s-a văzut silit să lupte „pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna“ (Iuda 3 ), nu se găseşte oare în marele pericol de a renunţa uşor la bunătăţile care, mai mult sau mai puţin, i-au căzut în braţe? „Cumpără adevărul şi nu-l vinde“, este îndemnul lui Dumnezeu (Proverbe 23:23 ) şi este dorinţa mea din inimă, să-i ajut pe aceşti credincioşi şi pe toţi copiii lui Dumnezeu să împlinească acest sfat.

Aş vrea să arăt cât de minunate sunt gândurile lui Dumnezeu şi ce binecuvântări sunt legate de preocuparea şi de ascultarea de ele. Faptul acesta, conducând la adorare şi la o atitudine smerită, îi va feri pe aceşti fraţi şi pe aceste surori în Domnul de a se înălţa deasupra altora, care poate nu au avut privilegiul de a fi instruiţi atât de clar în Cuvântul lui Dumnezeu ca ei. Adevărata cunoaştere a Domnului şi a Cuvântului Său produce smerenie. Se poate să fii mândru de ceva ce îţi aparţine doar prin har? Când ne este prezentat adevărul lui Dumnezeu, când lumina dumnezeiască străluceşte în viaţa şi în inima noastră, nu vom simţi cu putere că toţi au eşuat, mai mult sau mai puţin, în realizarea a ceea ce am recunoscut cu adevărat? Şi nu va trebui să recunoaştem că Domnul Isus nu poate fi mulţumit cu ocuparea formală de către noi a locului nostru potrivit? Credem cu adevărat în ceea ce a spus El? „Acolo sunt şi Eu în mijlocul lor“ - într-adevăr promisiune de mare preţ! Dar poate că Domnul a fost de faţă şi noi nici nu am observat! Este permis ca aceasta să fie o stare de durată?

În acest context se mai impune o întrebare: nu este de trecut cu vederea pericolul că ne putem obişnui atât de mult cu lucruri de preţ, cu minunăţii, cu privilegii, datorită faptului că beneficiem ani de zile de ele, încât să nu mai însemne nimic deosebit pentru noi? Lucrul acesta nu trebuie să fie în nici un caz aşa. Când adevărul lui Dumnezeu nu mai are însă nici o influenţă asupra inimii noastre, deoarece am permis intrarea altor gânduri, atunci va fi aşa. În acest caz este doar o problemă de timp, când anume vom pierde lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Să ne păzească Dumnezeu! O, de-ar reuşi să trezească în noi toţi o „gândire curată“! Să binecuvânteze Dumnezeu, în harul Său, slabele străduinţe ale autorului şi să deschidă larg inima sa şi a cititorului pentru Sine şi pentru Cuvântul Său şi să ne facă peste măsură de fericiţi în cunoaşterea Aceluia care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi!

Dispensaţiile

În această primă parte a cărţii, aş vrea să încerc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pun în lumină, într-o formă cât se poate de consecventă şi de cuprinzătoare, caracterul, originea şi menirea adevăratei Biserici. Pe aceasta se bazează apoi partea a doua, care este orientată mai mult spre partea practică. Având în vedere acestea, am luat titlul pentru prima parte din 1. Timotei 3:15 . În acest loc apostolul Pavel indică motivul pentru care scrie această epistolă:

Dar dacă voi intârzia, să ştii cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului Celui viu, stâlpul şi susţinerea adevărului.

Acesta este de fapt un gând minunat: Dumnezeul Cel viu are pe acest pământ o locuinţă, o casă în care locuieşte. Şi această casă, Adunarea Dumnezeului Celui viu, este şi astăzi stâlpul şi susţinerea adevărului. În niciun alt loc de pe pământ nu se poate găsi adevărul decât aici. Adevărul nu-l găseşti în credinţa islamică, în budism, ci îl găseşti în creştinismul adevărat. Adevărata Biserică nu este adevărul - Hristos şi Cuvântul lui Dumnezeu sunt adevărul - ea este numai suportul care ţine în picioare adevărul şi îl menţine în această lume.

Desigur, în zilele noastre, confuzia asupra temei care ne preocupă este mare, iar înţelegerea a ceea ce este Adunarea lui Dumnezeu este restrânsă.

Astăzi auzim despre multe biserici, denumiri şi adunări. Care dintre ele este cea adevărată? Răspunsul nu trebuie căutat printre părerile oamenilor; numai Cuvântul lui Dumnezeu însuşi ne poate da răspunsul, numai Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea pe care avem să ne bazăm. Trebuie să respingem categoric ideea, des auzită în legătură cu o evoluţie a adevărului, despre cele spuse în Sfânta Scriptură. O asemenea „evoluţie“ ar deschide poarta pentru introducerea gândurilor omeneşti, a invenţiilor şi a imaginaţiei în lucrurile sfinte. Şi adevărul, dacă ar fi trebuit să evolueze, nu ar fi fost de la început adevărul. Atunci nu am mai avea nimic sigur, pe care să ne putem baza. Nu! Dumnezeu ne-a vestit în Cuvântul Său voia Sa sfântă, iar înţelepciunea şi siguranţa noastră stau în aceea că noi ne supunem Cuvântului Său şi rămânem în ce am auzit de la început (1. Ioan 2:24 ).

În acest Cuvânt găsim numai o Adunare, într-o unitate sfântă, în toate ţările. Adunarea Dumnezeului Celui viu este singura Adunare sau Biserică şi de ea aparţine oricine crede în Hristos.

Ce înseamnă „Adunare“?

Poate că unul sau altul dintre cititor se va întreba de ce folosesc expresia „adunare“ şi nu „biserică“ sau „comunitate religioasă“. Expresia „adunare“ mi se pare cea mai bună traducere a cuvântului grecesc ekklesia.

Acest cuvânt se compune din prepoziţia grecească ek, care înseamnă „din“ sau „afară“, şi din verbul grecesc kaleo, care înseamnă „a chema“. Tradus exact, ekklesia ar fi  „cei chemaţi afară“.

Cu ekklesia, grecii desemnau iniţial mulţimea cetăţenilor chemaţi, adunaţi pentru discutarea unor probleme publice. Două exemple interesante pentru această întrebuinţare le găsim în Faptele Apostolilor 19:39 : „dar, dacă umblaţi după altceva“, spune mai-marele cetăţii, „se va hotărî într-o adunare legală“ şi în versetul 41: „şi spunând aceste lucruri, a dat drumul adunării.“ În Septuaginta (traducerea grecească a Vechiului Testament) şi, de exemplu, în Faptele Apostolilor 7:38 , cu expresia „adunare“ este desemnat Israel: „El (Moise) este acela care, în adunarea israeliţilor în pustie, cu îngerul care i-a vorbit şi cu părinţii noştri ...“. În majoritatea locurilor din Noul Testament, cuvântul „adunare“ îi desemnează pe creştinii credincioşi care sunt „chemaţi afară“ din lume şi care acum, după gândul şi voia lui Dumnezeu, sunt „adunaţi“ în jurul lui Hristos.

Această adunare, strângere în jurul unei persoane comune, nu reiese din cuvintele „comunitate“ şi „biserică“. Şi tocmai scoaterea în evidenţă a acestui sens a fost, după cum se vede, intenţia Duhului lui Dumnezeu atunci când foloseşte cuvântul ekklesia. Cuvântul „biserică“ este doar împrumutat, fiind o transpunere în limba germană („Kirche“ = biserică) a grecescului kyriake, care în vocabularul creştinismului timpuriu însemna „ziua Domnului“, „duminică“. (În limba română, cuvântul „biserică“ provine de la grecescul „basilica“ = casă de locuit a împăratului, basileu.) Această expresie nu pare potrivită pentru a desemna Adunarea lui Dumnezeu.

Cuvântul ekklesia este folosit în Noul Testament cu următoarele trei sensuri:

1.) o Adunare cu caracter universal;

2.) adunarea lui Israel în Vechiul Testament;

3.) Adunarea Dumnezeului Celui viu (de exemplu 1. Corinteni 10:32 ). Cu acest sens expresia este folosită cel mai des.

Ce nu este Adunarea

Adesea poate fi întâlnit gândul, care de altfel este greşit, că Adunarea din Noul Testament este o continuare a lui Israel din Vechiul Testament, un Israel duhovnicesc, şi că Dumnezeu, în principiu, acţionează la fel, atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. Se consideră adesea că ceea ce găsim în Vechiul Testament referitor la poporul evreu este şi criteriul după care Dumnezeu Se poartă cu creştinii. Pentru mulţi, Adunarea (Biserica) este pur şi simplu totalitatea credincioşilor din toate timpurile.

Pentru înţelegerea subiectului pe care ni l-am propus, este foarte important să sesizăm diferenţele, chiar contrastul dintre felul de a lucra al lui Dumnezeu, în căile Sale, în Vechiul Testament şi ceea ce întreprinde astăzi pentru slăvirea Fiului Său, precum şi faptul că Israel nu este Adunarea (Biserica) şi nici Adunarea nu este Israel.

Adevărul care a fost şi în Vechiul Testament

Înainte de a ne opri la aceste diferenţe dintre căile lui Dumnezeu în Vechiul şi în Noul Testament, trebuie să spunem că întotdeauna au existat lucruri care sunt general valabile şi întotdeauna adevărate. Astfel Dumnezeu a fost şi este întotdeauna un Dumnezeu unic, singurul şi adevăratul Dumnezeu. De asemenea au existat întotdeauna oameni care, prin harul Său, au crezut în El, au avut încredere în Cuvântul Său şi pe care El i-a iubit. Ceea ce Dumnezeu a lucrat în Vechiul Testament, a făcut prin Duhul Sfânt. Acest lucru nici astăzi nu este altfel. Apoi şi principiile morale ale stăpânirii lui Dumnezeu, adică ale felului Său de a proceda cu fiii oamenilor, reprezintă o parte importantă a Vechiului Testament; ele au fost şi rămân mereu aceleaşi. Astfel, de exemplu, viaţa patriarhilor şi a credincioşilor din Vechiul Testament, viaţă pe care au dus-o sub privirea lui Dumnezeu, constituie învăţături importante pentru atitudinea noastră practică. În cea mai veche carte a Bibliei, cartea lui Iov, citim cuvinte pline de consolare, valabile şi astăzi, despre purtarea lui Dumnezeu cu cel credincios: „Nu-Şi întoarce ochii de la cei drepţi ...“ (Iov 36:7 ). Încă în Vechiul Testament a dat făgăduinţe de preţ, deşi caracterul acestora era deosebit de cel din timpul nostru.

Cele şapte dispensaţii

În căile lui Dumnezeu cu oamenii există însă, în diverse perioade de timp, deosebiri importante în ce priveşte mântuirea. În Sfânta Scriptură recunoaştem în total şapte dispensaţii sau epoci. Prin dispensaţii înţelegem perioade în felul de a lucra al lui Dumnezeu cu oamenii, perioade care se succed şi au un caracter diferit, dar care niciodată nu revin după ce au trecut.

Întâia dispensaţie este aceea a inocenţei, a nevinovăţiei, când prima pereche de oameni s-a bucurat de binecuvântările paradisului pământesc al lui Dumnezeu, de binecuvântările grădinii Edenului, fără a avea conştiinţa binelui şi a răului. Putem presupune că această perioadă nu a durat mult, deoarece şi-a găsit un sfârşit brusc, prin intrarea păcatului. Şi astfel Dumnezeu a trebuit să încheie deja această primă etapă prin judecată: „Astfel El a izgonit pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus heruvimii şi sabia învăpăiată care se îndrepta în toate direcţiile, ca să păzească drumul spre pomul vieţii“ (Geneza 3:24 ).

A doua dispensaţie este aceea a conştiinţei; ea a ţinut de la căderea în păcat a lui Adam până la Noe şi cuprinde, după calculele biblice, o perioadă de aproximativ 1656 ani. Dumnezeu încă nu dăduse indicaţii pentru convieţuirea oamenilor, relaţia lor cu El Însuşi încă nu fusese reglementată. Dar prin căderea în păcat, omul a primit, în prevederea lui Dumnezeu, cunoştinţa a ceea ce este bine şi rău şi „a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul“ (Geneza 3:22 ). Pe lângă descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut despre Sine în creaţie şi în purtarea Sa cu primii oameni, conştiinţa urma să fie, pentru o perioadă îndelungată, criteriul deosebit pentru acţiunile oamenilor. Şi această epocă s-a încheiat cu judecata lui Dumnezeu (citeşte şi în Geneza 7:11-23 ; 2. Petru 2:5 ).

A treia dispensaţie este a guvernării, caracterizată prin aceea că Dumnezeu i-a dat omului - lui Noe - sabia pentru a menţine pe pământ buna purtare şi ordinea (Geneza 9:3-7 ); ea se întinde de la Noe până la Avraam, pe o perioadă de aproximativ 452 ani. Pentru a pune graniţe violenţei omului, Dumnezeu a dat conducerea, pe care până atunci o avea doar El, în mâna omului şi i-a poruncit: „Dacă cineva varsă sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui“ (Geneza 9:6 ). Şi la sfârşitul acestei epoci stă judecata: Dumnezeu a încurcat limba oamenilor, până atunci unitară (Geneza 11:5-9 ).

În cea de-a patra dispensaţie, perioada de la Avraam până la Moise, găsim făgăduinţa ca principiu de bază al lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a condus pe Avraam din Ur din Caldeea, în ţara Canaan şi i-a dat făgăduinţa că va face din el o naţiune mare. „Te voi face să devii un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine“ (Geneza 12:2-3 ). Mai târziu, Dumnezeu i-a făgăduit lui Avraam un fiu pe care l-a primit când avea o sută de ani (Romani 4:19-21 ) şi care era o pildă minunată pentru Unul mai mare, pentru Hristos. În lumina făgăduinţelor lui Dumnezeu s-au scurs 505, ani până când şi aici a intervenit judecata şi copiii lui Israel au fost asupriţi aspru de faraonul Egiptului (Exod 1:8-16 ).

A cincea dispensaţie este cea a legii şi cuprinde perioada de la Moise până la Hristos - o perioadă de aproximativ 1420 ani. Această epocă ocupă cel mai mult loc în învăţăturile Vechiului Testament şi are o importanţă deosebită. Legea, dată poporului pământesc - Israel - ca regulament, a răspândit o lumină puternică asupra gândurilor şi fiinţei lui Dumnezeu şi conţine imagini minunate ale lui Hristos şi ale lucrării Sale (să ne gândim doar la indicaţiile referitoare la jertfe şi la construirea cortului). În altă privinţă însă a fost un jug „pe care“, spune Petru, „nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta“ (Faptele Apostolilor 15:10 ); ea a fost un îndrumător spre Hristos (Galateni 3:24 ). El Însuşi a fost născut - o, ce har! - „sub lege“ (Galateni 4:4 ). Şi spre sfârşitul acestei dispensaţii a stat, în ceea ce priveşte poporul Israel ca întreg, o judecată serioasă: Dumnezeu a dus cele zece seminţii în robia asiriană ( 17:1-6 ) şi, câtva timp mai târziu, cele două seminţii în robia babiloniană ( 25:1-11 ) o judecată care ţine până în ziua de astăzi. În final Dumnezeu a adus, în anul 70 după Hristos, judecata peste sistemul evreiesc, prin distrugerea Ierusalimului. Timpul de faţă, ca a şasea dispensaţie, în care ne este dat să trăim, este cea a harului. Ea a început în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor 2 ) şi îşi va avea sfârşitul la răpirea Adunării (1. Tesaloniceni 4:15-17 ). În privinţa mântuirii, această epocă este cea mai importantă şi cea mai măreaţă dintre căile lui Dumnezeu cu oamenii: este vremea Bisericii pe pământ; este vremea în care Dumnezeu îi cheamă pe păcătoşi din lume spre a-I conduce în lumina Sa minunată. Din punct de vedere istoric va sfârşi însă şi vremea mărturiei lui Hristos cu o serioasă judecată: Domnul Isus îl va nimici pe acel nelegiuit prin arătarea venirii Sale şi Dumnezeu va împlini judecata asupra creştinilor de nume, fără viaţă, după ce, înainte, le va trimite o puternică lucrare de rătăcire, „ca să creadă o minciună, pentru ca toţi cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie judecaţi“ (2. Tesaloniceni 2:7-12 ).

A şaptea şi ultima epocă va fi aceea a împărăţiei de o mie de ani, începând cu apariţia Domnului în putere şi slavă (Apocalipsa 11:15-18 ) şi sfârşind cu marele tron alb (vezi Apocalipsa 20:10-15 ), unde toţi morţii, care odinioară nu L-au primit prin credinţă pe Domnul Isus, vor fi judecaţi pentru a fi aruncaţi pe vecie în iazul de foc.

Încercarea omului

Desigur, am observat, privind cele şapte dispensaţii, că fiecare dintre ele se sfârşeşte cu judecată. Cum vine aceasta? Care este motivul pentru care Dumnezeu acţionează atât de serios? Îi face plăcere judecata? O! Nu. El este încet la mânie şi are o mare bunătate şi îndurare. Răspunsul trebuie căutat în următorul fapt: căile lui Dumnezeu cu oamenii, în epoci diferite sunt caracterizate prin aceea că Dumnezeu le-a dat oamenilor o răspundere şi i-a pus la încercare. El căuta să găsească ceva bun la cel pe care El Însuşi l-a făcut „foarte bun“ (Geneza 1:31 ). Care a fost însă rezultatul testării omului?

Omul, care s-a bucurat de cele mai fericite condiţii în paradis şi se mai găsea în starea de nevinovăţie, a fost pus sub răspunderea de a nu mânca din pomul cunoştinţei binelui şi răului (Geneza 2:16, 17 ). El însă nu a ascultat, nu s-a încrezut în Dumnezeu, a ascultat de şarpe şi a căzut în păcat (Geneza 3:6 ).

În vremea când domnea doar conştiinţa şi omul era pus sub răspunderea de „a face bine“ (Geneza 4:3, 7 ), a avut loc primul fratricid. Dumnezeu a trebuit să vadă că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău (Geneza 6:5 ).

În epoca guvernării omului, când Dumnezeu i-a încredinţat lui Noe sabia, acesta nu a făcut faţă: Noe nu se putea conduce nici măcar pe sine însuşi (vezi în Geneza 9:21 ). În această vreme s-a întâmplat că oamenii, în mândria lor, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi au vrut să-şi construiască o cetate cu un turn al cărui vârf să ajungă la cer, ca astfel să-şi facă un nume (Geneza 11:4 ).

După ce Dumnezeu Şi-a ales în Avraam un popor pământesc, i-a dat acestuia, sub Moise, legea, cu răspunderea pentru popor să asculte de glasul Său şi să păzească legământul Său (Exod 19:5 ). I-a dat un loc cu deosebite privilegii exterioare şi l-a separat, prin diversele instituţii, ritualuri, prescripţii şi slujbe, de urâciunile celorlalte popoare, pentru Sine: prin Sfânta Sa lege El Şi-a separat astfel poporul, care, în majoritate, era tot atât de stricat ca şi neamurile, de restul popoarelor lumii, încât era un păcat pentru un evreu să aibă legături cu păgânii. Să amintim doar cu câtă stăruinţă l-a pregătit Domnul pe Petru pentru a merge în Cezareea, la Corneliu, sutaşul păgân (Faptele Apostolilor 10 ).

Poporul Israel a încălcat însă legea la puţin timp după ce i-a fost dată şi a fost neascultător faţă de Domnul Dumnezeul său ( 17:7-20 ). S-a abătut de la Dumnezeu spre idoli şi a dovedit în faţa întregii lumi că roadele acestei naţiuni, în ciuda faptului că se bucura de privilegii deosebite şi era condusă de marea înţelepciune a lui Dumnezeu, nu era decât duşmănie crescândă faţă de Dumnezeu Însuşi.

Faptul care a încununat testarea omului de către Dumnezeu a fost trimiterea Fiului Său iubit în această lume a păcatului şi a morţii. În Marcu 12:6 citim mişcătoarele cuvinte: „Mai avea pe singurul şi preaiubitul său fiu; la urmă, l-a trimis şi pe el la ei.“ Domnul Isus a fost aici, în acest loc al acţiunii păcatului şi al morţii, şi a întruchipat în mod desăvârşit bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu. „Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut“ (Ioan 1:18 ).

Venirea lui Hristos a adus însă la lumină un adevăr îngrozitor: omul nu numai că este stricat şi urmează propria sa voinţă, ci el este vrăjmaşul lui Dumnczeu şi urăşte bunătatea desăvârşită a lui Dumnezeu arătată în El - Omul venit din cer. Cât de mişcătoare sunt cuvintele Domnului: „Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat; dar acum, ei au văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu“ (Ioan 15:24 ). Prin respingerea Domnului Isus Hristos, a ieşit deplin la lumină falimentul total al omului care a primit o răspundere: el nu numai că iubeşte păcatul, ci urăşte dragostea lui Dumnezeu! 

A fost Dumnezeu surprins de evoluţia lucrurilor, a fost El nedumerit? O, nu! Deoarece a fost slăvit în mod desăvârşit şi în privinţa păcatului prin lucrarea Fiului Său iubit la crucea de pe Golgota, Dumnezeu îi oferă omului harul Său nemărginit. Evreii au pierdut, pentru timpul de faţă, poziţia lor privilegiată, deoarece L-au crucificat pe Hristosul lui Dumnezeu, pe Mesia al lor şi au fost alungaţi din ţară şi împrăştiaţi printre popoarele pământului. Dar, dacă Dumnezeu a dat la o parte pe Israel, a deschis calea pentru naţiuni, ca ele să poată veni de la întuneric la lumina Sa minunată. Cu aproape 2000 de ani în urmă, El a făcut să înceapă epoca harului. În căile lui Dumnezeu cu pământul, crucea şi învierea Domnului Isus reprezintă puncte de cotitură hotărâtoare. Pe baza deplinei lucrări de ispăşire a Domnului Isus, Dumnezeu nu mai cere ceva bun de la om, ci El Însuşi dă (Ioan 3:16-18 ; 4:10 ).

De la cruce, Dumnezeu nu-l mai încearcă pe om, deoarece punctul culminant al iubirii lui Dumnezeu a fost şi punctul culminant al răutăţii omului. Omul nu poate arăta ce este, mai mult decât a arătat la cruce. De ce să-l încerce Dumnezeu mai departe? Că omul este răspunzător pentru faptele sale şi în vremea harului, şi mai ales în această vreme, nu mai trebuie subliniat. Tot atât de puţin se pune întrebarea dacă el ar corespunde sau nu acestei responsabilităţi după gândurile lui Dumnezeu: creştinătatea este la fel de coruptă (vezi 1. Timotei 4:1-3 ) ca odinioară poporul evreu şi Hristos va vărsa din gura Sa acest sistem fără viaţă care Îi poartă numele (Apocalipsa 3:16 ).

Dar cu aceasta am înaintat prea mult în perspectiva profetică, dacă vrem să încheiem gândul urmărit  (încercarea omului în diversele epoci). Vreau să părăsim acum acest fir al responsabilităţii şi să ne îndreptăm spre ceea ce a făcut Dumnezeu în acest timp, spre cinstirea Fiului Său, şi pe tărâmul falimentului omului.

Pentru aceasta trebuie să vorbesc încă o dată despre însemnătatea crucii în domeniul căilor lui Dumnezeu cu pământul.

Două sensuri ale crucii lui Hristos

Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin Sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc al despărţirii şi în trupul Lui a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, legea poruncilor în rânduielile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El Însuşi un singur om nou, făcând pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia“ (Efeseni 2:13-16 ).

În acest fragment, crucea lui Hristos ne este prezentată într-un sens deosebit. Faptul că ea constituie temelia mântuirii personale şi a păcii sufletului este în general mai mult sau mai puţin înţeles şi apreciat de toţi adevăraţii creştini, pentru că altfel ei nu ar fi adevăraţi creştini. Poate că pe alocuri, înţelegerea şi aprecierea sângelui lui Hristos este diferită; dar sensul fundamentul al lucrării lui Hristos pentru nevoile personale ale păcătosului în faţa lui Dumnezeu este recunoscut de către toţi credincioşii.

Însemnătatea crucii lui Hristos privind căile lui Dumnezeu este în general puţin înţeleasă. Până atunci Dumnezeu S-a ocupat doar de poporul Său pământesc; toate binecuvântările au fost în legătură cu poporul Israel (Romani 9:4-5 ). Păgânii au rămas (luaţi în ansamblu) în afara a ceea ce făcea Dumnezeu. Ei nu au fost luaţi în seamă, au fost ca şi inexistenţi în faţa lui Dumnezeu. Acest fapt a fost atât de evident încât Domnul Isus în timpul vieţii Sale le-a poruncit ucenicilor Săi să nu meargă pe calea păgânilor (Matei 10:5 ). El Însuşi a fost trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel (Matei 15:24 ) şi acolo i-a trimis şi pe ei. Aceasta nu a fost dovada unei lipse de dragoste sau de apreciere a credinţei, pe care El a găsit-o chiar într-un sutaş păgân (Matei 8:10 ), ci a faptului că încă mai exista legea numită aici „zid despărţitor“.

În Efeseni 2 , Dumnezeu Se adresează credincioşilor dintre păgâni. Ce imagine a lor ne prezintă în versetele 12 şi 13! În acea vreme ei erau fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume. Este numai dovada harului lui Dumnezeu că ei şi noi, cei „depărtaţi“ din punctul de vedere al mântuirii, am fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.

Dar nu numai Dumnezeu i-a apropiat pe cei depărtaţi, ca să aibă acces la El prin Duhul, ci găsim că şi Hristos, - pe temelia jertfei Sale, - creează ceva nou (versetul 15): El formează acum, din evrei şi păgâni un popor ceresc, creează din oamenii de Odinioară un om nou. Să fim însă atenţi: credincioşii dintre naţiuni nu sunt ridicaţi la înălţimea privilegiilor lui Israel, aceasta înseamnă că ei nu devin evrei. Oh, aceasta ar fi fost deja foarte mult, dacă ne-ar fi ridicat pe noi, cei lipsiţi de făgăduinţe şi de nădejdi, la nivelul privilegiilor poporului evreu. Hristos creează ceva mult mai măreţ: (din evrei şi din păgâni face un om nou, unde nu mai este nici iudeu, nici grec (Galateni 3:28 ), un om nou, care reprezintă propriile Sale trăsături aici pe pământ.

Legea poruncilor în orânduirile ei a fost îndepărtată cu regulă de viaţă, iar iudeii Şi păgânii, între care până atunci existau relaţii de vrăjmăşie, au fost împăcaţi acum cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce: crucea a înlăturat complet vrăjmăşia, atât între cei credincioşi dintre iudei şi dintre neamuri, cât şi pe cea care a existat între aceştia şi Dumnezeu. Atât de mult a fost îndepărtată această vrăjmăşie prin cruce, încât cei credincioşi dintre iudei şi păgâni constituie un trup, un organism viu. Lăudat fie Domnul Isus, lăudat fie Dumnezeul şi Tatăl nostru pentru acest fapt minunat! Acum nu mai există iudei şi păgâni (în măsura în care este vorba de credincioşii din timpul harului), ci doar Adunarea lui Dumnezeu (1. Corinteni 10:32 ). Această Adunare este un organism ceresc, legat de slăvitul Cap, Hristos, în cer. Ea este Trupul Său (Efeseni 1:23 ). Şi această expresie, „Trupul Său“, nu vorbeşte doar despre unitate, ci şi despre „a fi una“ - despre „a fi una“ mădularele între ele şi despre „a fi una“ Hristos şi mădularele Sale.

Despre acest adevăr minunat aflăm şi mai mult în capitolul următor, astfel încât acum mă pot limita la observaţia că Dumnezeu ne prezintă Adunarea în Noul Testament prin patru imagini: în afară de Trup al lui Hristos, ea ne este arătată drept casă a lui Dumnezeu, drept lumină şi în final, Mireasă a lui Hristos. Aceasta constituie conţinutul următoarelor capitole.

0 taină

Când în Noul Testament este vorba despre o „taină“, atunci nu se referă la ceva misterios sau greu de înţeles. Cu mult mai mult, prin „taină“ se înţelege un adevăr care în Vechiul Testament nu este descoperit, un adevăr care s-a putut face cunoscut doar prin revelaţie din partea lui Dumnezeu şi care, după ce a fost făcut cunoscut, poate fi înţeles de om numai prin credinţă. Celor credincioşi li s-a dat privilegiul să cunoască şi să înţeleagă „tainele“ Noului Testament. De aceea ele nu mai sunt taine ascunse, ci revelate. „Pentru că vouă v-a fost dat“, le spune Domnul Isus ucenicilor Săi în Evanghelia după Matei 13 , „să cunoaşteţi tainele împărăţiei cerurilor, iar lor (celor necredincioşi) nu le-a fost dat“ (versetul 11). Există în prorociile Vechiului Testament multe lucruri de preţ, dar ele nu sunt numite taine.

Poate ajută mult ca în acest loc să enumerăm cele mai importante taine revelate în Noul Testament:

1. Taina evlaviei, care este adevărata cucernicie (1. Timotei 3:16 ).

2. Taina credinţei (1. Timotei 3:9 ).

3. Taina unităţii dintre Hristos şi Adunare (Efeseni 5:32 ).

4. Taina lui Hristos, unitatea credincioşilor dintre iudei şi păgâni (Efeseni 3:4-6 ).

5. Taina schimbării credincioşilor la venirea Domnului (1. Corinteni 15:51 ).

6. Taina revenirii lui Israel la Domnul (vezi în Romani 11:25 ).

7. Taina Evangheliei (Efeseni 6:19 ).

8. Taina împărăţiei lui Dumnezeu (Marcu 4:11 ; Matei 13:11 ; Luca 8:10 ).

9. Taina celor şapte stele şi a sfeşnicelor de aur (Apocalipsa 1:20 ).

10. Taina fărădelegii (2. Tesaloniceni 2:7 ).

11. Taina Babilonului, a desfrânatei (vezi în Apocalipsa 17:5 ).

12. Taina de a-Şi uni iarăşi, în Hristos, toate lucrurile (Efeseni 1:9-10 ).

Adevărul despre Hristos şi Adunare este o taină: planul lui Dumnezeu în legătură cu Hristos şi Adunarea nu a fost revelat în Vechiul Testament. Dumnezeu l-a avut din veşnicie în inima Sa, dar el era acolo ascuns ca o taină (citeşte în Efeseni 3:5, 9 ; Romani 16:25-26 şi Coloseni 1:26 ). Această „taină a lui Hristos“ nu a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în veacurile dinainte, cum spune apostolul Pavel în Efeseni 3:5 : „... cum a fost descoperită acum sfinţilor Săi apostoli şi proroci, prin Duhul“. Ordinea „apostoli şi proroci“ (apostolii sunt numiţi înaintea prorocilor) arată că nu este vorba de profeţi ai Vechiului Testament, ci de apostolii şi profeţii Noului Testament, a căror învăţătură - concretizată astăzi în Sfânta Scriptură - constituie temelia Adunării, „piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos“ (Efeseni 2:20 ). Trebuie acordată atenţie şi faptului că apostolul, spre deosebire de ceea ce a fost vestit mai înainte, vorbeşte aici despre ceea ce a fost descoperit „acum“. Şi ceea ce face faptul şi mai limpede: revelaţia „administrării tainei“ a fost încredinţată exclusiv lui Pavel; numai în scrisorile sale găsim expunerea acestor gânduri, care odinioară erau ascunse în inima lui Dumnezeu.

Deci nu trebuie să căutăm adevărul despre Adunarea lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Dacă o facem totuşi, atunci vom ajunge la concluzii total greşite şi nu vom înţelege niciodată adevărata natură a Adunării.

Niciun om credincios din Vechiul Testament - niciun Avraam, niciun Moise, niciun David, niciun Isaia nu a ştiut nimic despre Adunarea Dumnezeului Celui viu şi, drept urmare, nici unul nu a vorbit despre ea şi nici nu a făcut vreo aluzie. Din nenorocire, mulţi copii dragi ai lui Dumnezeu nu înţeleg acest lucru. Pentru ei nu constituie nicio greutate de a găsi în Vechiul Testament ceea ce ei consideră a fi Biserica, însă greşesc. Ei amestecă în permanenţă adevăruri din Vechiul Testament cu adevăruri din Noul Testament, dispensaţia creştină cu dispensaţia iudaică şi nu obţin astfel niciodată o perspectivă clară asupra gândurilor lui Dumnezeu, ci cad pradă, mai devreme sau mai târziu, unor erori cum este, de pildă, aceea că măslinul din Romani 11 ar fi o imagine a adevăratei Biserici şi deci, chiar copii ai lui Dumnezeu pot fi „tăiaţi“ şi prin aceasta pierduţi. De aceea, înţelegerea diferitelor dispensaţii este de neapărată trebuinţă. Cu totul altceva este, bineînţeles, faptul că, privind în urmă, găsim în Vechiul Testament, prin lumina Noului Testament, pilde şi umbre despre acest adevăr al Adunării. Să ne gândim, de exemplu, la soţia lui Iosif şi a lui Moise, la cortul întâlnirii, la rămăşiţa sub Ezra şi sub Neemia şi altele.

Chiar şi atunci când Domnul Isus a fost deja pe pământ, Adunarea lui Dumnezeu nu exista încă, şi El nici nu început s-o construiască atunci. În Noul Testament, Biserica este amintită pentru prima dată la Matei 16 , versetul 18. Acolo zidirea Bisericii de către El este prezentată ca aparţinând viitorului. „Pe această stâncă“, spune Domnul Isus, „voi zidi Biserica Mea”. El i-a dat lui Simon un nou nume - Petros = piatră – şi a dat de înţeles că Îşi va zidi Biserica pe această persoană, despre care a vorbit Petru, pe această „stâncă“ (în greceşte petra). A doua şi ultima menţionare în evanghelii o găsim în Matei 18 , versetul 17. Dar şi aici se vorbeşte despre ceva din viitor; Domnul Isus încă era pe pământ, aşa că problemele dintre fraţi puteau fi aduse înaintea Lui.

O importantă zi de naştere

Capitolul al doilea din Faptele Apostolilor ne prezintă o importantă „zi de naştere“, aceea a Adunării lui Dumnezeu. Găsim acolo o ceată de credincioşi încă de pe vremea Domnului, care I-au urmat personal. Aceştia au reprezentat nucleul Adunării în ziua constituirii ei. Prin coborârea Duhului Sfânt, ei au fost botezaţi, ca să alcătuiască un singur Trup (1. Corinteni 12:13 ) şi prin aceasta au fost strâns legaţi de slăvitul Mântuitor din cer. De acum înainte ei nu umblau doar ca persoane individuale, ci ca un organism colectiv, ca Trup al lui Hristos; luaţi individual, ei erau mădulare unii altora. Aici vedem o minunată şi până atunci necunoscută unitate şi unanimitate în atitudinea lor practică, determinată de Duhul Sfânt care locuia în ei. Astfel citim în Faptele Apostolilor 2:42-44 : „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pîinii şi în rugăciuni. Fiecare era plin de frică şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi cei care credeau erau împreună şi aveau toate în comun.“ Iar în Faptele Apostolilor 4:32-33 , citim alte importante cuvinte: „Mulţimea celor care crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate în comun. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus şi un mare har era peste toţi.“

Aceasta este deci Adunarea lui Dumnezeu: o colectivitate vie, constituită din adevăraţi credincioşi, botezaţi într-un singur Trup prin Duhul Sfânt, legaţi cu Domnul; în calitate de Cap al Trupului, şi legaţi între ei. Biserica Sfintei Scripturi nu este deci o clădire materială, deoarece Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de mâini (Faptele Apostolilor 17:24 ). Ea este mult mai mult. Un organism viu, o casă duhovnicească şi este formată din pietre vii (1. Petru 2:5 ). De aceasta ne vom ocupa mai îndeaproape în continuare. Când Domnul Isus a fost botezat cu Duhul Sfânt (şi să fim atenţi că El este primul şi singurul om care a primit Duhul Sfânt înainte ca lucrarea mântuirii să fie săvârşită, deoarece El era fără păcat şi Sfântul lui Dumnezeu nu avea nevoie de mântuire), atunci Duhul Sfânt a venit în chip de porumbel peste El (Matei 3:16 ). Aici însă, când cei credincioşi au primit botezul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le-a apărut sub forma unor limbi ca de foc, care s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. „Şi toţi au fost umpluţi de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.“ Aceste limbi ca de foc vorbesc despre cuvântul mărturiei lui Dumnezeu în putere. Însă aceaslă mărturie nu trebuia să rămână redusă doar la evrei, ci şi păgânii trebuiau să audă despre „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu“ (Faptele Apostolilor 2:11 ). Aici vedem cum, prin Duhul Sfânt, au fost depăşite pentru o vreme obstacolele limbii, pe care le-a ridicat Dumnezeu la Babel pentru îngrădirea mândriei omului. Această depăşire dovedeşte faptul că Evanghelia harului lui Dumnezeu trebuia să ajungă acum şi la cei care erau departe.

Aceasta este deci „ziua de naştere“ a Adunării. Din acea zi a Cincizecimii, Dumnezeu Duhul Sfânt este ca Persoană pe acest pământ şi Faptele Apostolilor prezintă lucrarea Sa în Adunare pentru a o conduce. El a folosit o mulţime de unelte; dar vom vedea, când vom urmări istoria Adunării, unică în felul ei, că acolo unde a acţionat Duhul Sfânt, El a condus la unitate şi a realizat acea singură Adunare a lui Dumnezeu. A ieşit la iveală puterea, dar nu a omului, ci a lui Dumnezeu. Adunarea a fost locul desfăşurării acestei puteri. În Faptele Apostolilor 4 găsim de asemenea prima oră de rugăciune a Adunării: „Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să predice Cuvântul Tău cu toată îndrazneala şi întinde-Ţi mâna ca să se facă vindecări, semne şi minuni, prin Numele Robului Tău Celui Sfânt, Isus.« Pe când se rugau ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală“ (versete 29-31).

Ce scenă a fost aceasta! O Adunare, o inimă, o intenţie: slăvirea lui Isus! Duhul Sfânt a fost de faţă şi a lucrat nestingherit. Desigur, suspinăm când comparăm starea actuală a creştinătăţii cu acele zile fericite de la început!

Prezenţa Duhului Sfânt

Atât de reală a fost prezenţa Duhului Sfânt ca Persoană pe pământ, încât Petru a putut să-i spună lui Anania: „pentru ce ţi-a umplut Satan inima ca să minţi pe Duhul Sfânt ...?“ (Faptele Apostolilor 5:3 ). În capitolul 10, versetul 19, citim că Duhul Sfânt i-a vorbit lui Petru: „Iată că te caută trei oameni“. După întoarcerea păgânilor la Dumnezeu şi după revărsarea Duhului Sfânt şi peste ei, Petru spune în capitolul 11, versetul 12: „Duhul Sfânt mi-a spus să plec cu ei, fără să am vreo îndoială“. În capitolul 13, Duhul Sfânt ocupă aceeaşi poziţie de conducere dumnezeiască în adunarea din Antiohia. „Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: »Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.«“ După aceea au postit şi s-au rugat. Iar în versetul 4 citim: „Iar ei, fiind trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia şi de ucolo au plecat cu corabia la Cipru“. Când adunarea din Ierusalim trebuia să ia o hotărâre importantă, devine din nou evidentă prezenţa Duhului Sfânt: „Căci v-a părut bine Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi altă greutate, decât aceste lucruri necesare“ (capitolul 15:28). În slujba lor, apostolii au fost conduşi de această Persoană dumnezeiască: „Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să predice Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi al Galatiei, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie“ (capitolul 16:6-7).

Astfel vedem Adunarea de-a lungul cărţii Faptele Apostolilor sub conducerea suverană a Duhului Sfânt. Un trist eşec şi în acest punct ne este prevestit în capitolul 20, versetele 28-30. Da, chiar apostolul Pavel nu a ascultat de glasul Duhului (capitolul 21:4-5), cu toate că a fost condus de o motivaţie nobilă - dragostea faţă de fraţii săi trupeşti (Romani 9:1-3 ). Nesupunerea omului nu schimbă adevărul lui Dumnezeu. Hristos este slăvit în cer, Duhul Sfânt a fost trimis pe pământ şi El locuieşte în Adunare. Ah, cât de mare este eşecul creştinismului în recunoaşterea şi realizarea prezenţei dumnezeieşti şi a conducerii Duhului Sfânt!

Să ne reamintim ce înseamnă ekklesia: Adunarea este o ceată de „oameni chemaţi afară“ din această lume. Iacov spune în Faptele Apostolilor 15:13-14 : „Fraţilor, ascultaţi-mă! Simon a spus cum, mai întâi, Dumnezeu Şi-a aruncat privirile ca să ia dintre neamuri un popor pentru Numele Său“. Aceasta este deci Adunarea: un popor, scos din rândul neamurilor prin lucrarea suverană a Duhului lui Dumnezeu pentru Numele Său. De-ar fi respectat Biserica aceasta şi şi-ar fi păstrat caracterul ceresc! Nu sunt cei din camera de sus, care s-au despărţit de lumea religioasă care şi-a crucificat Mântuitorul, şi stăruiesc în rugăciune, un simbol pentru poziţia după voia lui Dumnezeu, poziţie pe care şi noi ar trebui să o avem astăzi?

Domnul însă a adăugat

În acele zile puterea şi sfinţenia mai caracterizau prima biserică şi noi citim în Faptele Apostolilor 5:13 : „şi niciunul din ceilalţi nu îndrăznea să se alipească de ei; dar poporul îi lăuda“. Necredincioşii simţeau că ei nu au ceea ce posedă cei născuţi din nou: Duhul Sfânt. Dar cei care au fost într-adevăr mântuiţi au fost „adăugaţi Domnului“ şi nu oamenilor sau unor organizaţii bisericeşti oarecare (Fapte 5:14 ). Nu ne putem adăuga singuri adevăratei Biserici. De asemenea nu citim că oamenii s-ar fi „alăturat“ unei comunităţi sau chiar unei biserici a lui Dumnezeu. Cu mult mai mult auzim în Faptele Apostolilor 2:47 , cuvinte importante: „Şi Domnul adăuga, în fiecare zi, la numărul lor, pe cei care trebuiau să fie mântuiţi.“ Ce mângâiere, în zilele noastre de decădere şi dezordine, că cel cu adevărat întors la Dumnezeu aparţine „Adunării celor întâi-născuţi“ (Evrei 12:23 )! Aceasta este singura Biserică din care putem face parte conform Sfintei Scripturi. Singura apartenenţă pe care o cunoaşte Scriptura este cea de mădular al Trupului lui Hristos.

Adunarea este Adunarea lui Dumnezeu; ea îi aparţine Lui şi toate drepturile le are El, deoarece El Şi le-a câştigat prin sângele Său (Faptele Apostolilor 20:28 ). Nu vom avea claritate asupra a ceea ce este Adunarea lui Dumnezeu în ochii Săi, până nu vom recunoaşte că El a creat Adunarea pentru veşnica slăvire a Sa şi a Domnului Isus: „a Lui să fie slava în Biserică, în Hristos Isus, în toate generaţiile, în vecii vecilor. Amin“ (Efeseni 3:21 ).

Intenţia prezentă a lui Dumnezeu

Dumnezeu nu urmăreşte cu Adunarea doar un scop pentru veşnicie, ci şi pentru timpul de faţă. Cuvântul azi în Efeseni 3:10 , ne prezintă clar acest lucru: „pentru ca domniile şi stăpinirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu.

Adunarea este totodată şi o extrem de interesantă carte cu lecţii pentru îngeri. Dumnezeu a stabilit pentru Adunare intenţia şi menirea ca prin ea îngerii din cer să cunoască înţelepciunea Sa felurită. Acest nou fel de înţelepciune nu-l pot învăţa altundeva decât în Adunare.

Îngerii au văzut prima creaţie şi s-au bucurat la întemeierea ei (Iov 38:7 ). Ei au văzut căile lui Dumnezeu cu oamenii şi cu Israel; au putut observa în toate acestea gloria lui Dumnezeu, dar şi umbra deasă a falimentului omului. Acum însă Dumnezeu a vrut să-i înveţe pe locuitorii legitimi ai cerului un fel cu totul nou de înţelepciune: propriul Fiu al lui Dumnezeu, Cuvântul, S-a făcut trup, a coborât până la punctul cel mai jos şi L-a slăvit pe Dumnezeu tocmai în acel loc în care I s-a adus cea mai mare necinste. Ca urmare însă a învierii şi a slăvirii Sale la dreapta lui Dumnezeu, El (ca om) urma să nu mai fie singur, ci în calitate de Cap, în cer, să primească un trup potrivit pe pământ - credincioşi dintre iudei şi dintre neamuri, aceia care sunt uniţi cu El fără a mai putea fi despărţiţi, aceia care sunt moştenitori, care alcătuiesc un singur trup şi iau parte la aceeaşi făgăduinţă în Hristos (Efeseni 3:6 ). Minunată binecuvântare! Cine poate să o înţeleagă pe deplin?

Putem noi înţelege că Dumnezeu îi trece cu vederea pe îngerii care-L înconjoară şi este preocupat de unii ca noi? El vede în noi cel mai scump obiect al dragostei Sale. El ni L-a dat pe Hristos ca viaţă a noastră, a trimis Duhul Sfânt peste noi ca să locuiască în noi, ca într-un templu şi ca să ne lege cu El, Capul din cer, în timp ce noi suntem încă aici pe pământ. Ce chemare este aceasta! Într-adevăr, când un înger vrea să ştie ce este înţelepciune, ce este dragoste, ce este har, trebuie să ne privească pe noi, cei iubiţi, trebuie să privească Adunarea.

În hotărârea lui Dumnezeu, Adunarea Sa ocupă o poziţie atât de înaltă, încât deplina măreţie a înţelepciunii Sale poate fi descoperită numai prin ea. Creaţia vizibilă a fost, în acest sens, o introducere necesară sau o pregătire pentru creaţia nouă, cerească. El, care a creat toate lucrurile, a avut Adunarea în gândul Său, inainte de-a începe lucrarea. Acum puterile cereşti pot să cunoască înţelepciunea Sa nespus de feluritä în noua Lui creaţie. Probabil că niciodată nu le-a trecut prin minte că Creatorul lor S-ar putea coborî atât de mult sub nivelul lor, pentru a găsi acolo, jos, printre noi, părtaşi potriviţi ai bucuriei Sale (Coloseni 1:16 ). Acum ele recunosc în chemarea Adunării la părtăşia cu Fiul lui Dumnezeu (1. Corinteni 1:9 ) o dovadă a unei înţelepciuni noi a Creatorului lor, care întrece totul.

În ce taină adâncă îşi cufundă ele privirea, când văd că Acela, care le ţine prin Cuvântul puterii Sale, găseşte plăcere în a-Şi arăta în faţa ochilor lor unitatea Sa cu aceia care odinioară erau despărţiţi de Dumnezeu şi vrăjmaşi ai Săi, prin natura lor, dar care acum au fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.

După cum Cel Veşnic Şi-a folosit odinioară poporul pământesc pentru a vesti omenirii sfinţenia căilor Sale, tot astfel foloseşte acum Adunarea, pe care a unit-o atât de minunat cu Hristos şi i-a dat deja un loc în El, în locurile cereşti (Efeseni 2:6 ), pentru a vesti celor din cer calea desăvârşită a singurului Dumnezeu înţelept. Dar să fim atenţi: celor din cer! Lumea nu învaţă nimic prin adevărata Biserică a lui Dumnezeu, deoarece nu poate vedea şi nu poate înţelege lucrurile duhovniceşti. Îngerii sunt cei care doresc să privească în lucrurile lui Hristos (1. Petru 1:12 ) şi acestea le sunt făcute cunoscut prin Adunare. Desigur, dacă mai există ceva ce le poate trezi admiraţia, pe lângă minunea întrupării lui Hristos şi rezultatele acesteia, aşa cum le văd acum în Persoana Hristosului înălţat, atunci trebuie să fie faptul că Dumnezeu Şi-a ales nişte fiinţe atât de slabe şi de nevrednice, ca monumente ale dragostei Sale veşnice (Efeseni 2:7 ).

Deosebiri dintre iudaism şi creştinism

Din nefericire, nu a fost păstrată în inimă chemarea cerească a Adunării. De aceea au pătruns deja foarte devreme în istoria Bisericii creştine o mulţime de elemente iudaice în învăţătură şi practică. Chiar şi Pavel a fost nevoit, în repetate rânduri, să ia poziţie faţă de unele învăţături iudaice. Deoarece eroarea nedeosebirii dispensaţiilor şi a amestecării harului cu legea au împânzit astăzi aproape întreaga creştinătate şi au avut şi au urmări distrugătoare pentru pacea fiecăruia şi pentru mărturia întregului, aş dori în acest capitol, având în vedere diversele dispensaţii, să arăt încă o dată deosebirile fundamentale dintre iudaism şi creştinism, dintre Israel şi Adunarea lui Dumnezeu.

Israel a fost poporul pământesc al lui Dumnezeu, o naţiune pe pământ cu binecuvântări şi speranţe pământeşti. Existenţa şi dăinuirea acestui popor îşi are temelia în făgăduinţele lui Dumnezeu date lui Avraam. De asemenea, acest popor a fost ales de la întemeierea lumii. A existat o categorie deosebită de preoţi şi un Loc Sfânt, material, în interiorul căruia aveau voie să intre numai preoţii, poporul rămânând afară. Închinătorul aducea animale ca jertfă, dar el însuşi era exclus din prezenţa lui Dumnezeu, prin perdeaua Locului Sfânt. Întregul sistem al închinării şi al slujbei sub lege era de natură exterioară. Pentru a participa la aceasta era suficient să fii născut în acest popor. De aceea, adunarea lui Israel s-a compus din credincioşi şi din necredincioşi; a fost o adunare amestecată, în care doar unii aveau credinţa adevărată, majoritatea fiind necredincioşi. Ceea ce i-a ţinut laolaltă pe cei credincioşi şi necredincioşi a fost paranteza naţională: ei aparţineau naţiunii Israel, având speranţe comune pe acest pământ şi un semn exterior comun – tăierea imprejur (circumcizia). Această naţiune avea obligaţia să ţină legea lui Moise, ca o condiţie a primirii lor de către Dumnezeu. Pe baza lucrării lui Hristos, acest popor, sau mai bine zis o rămăşiţă din acest popor are un viitor, care însă este pe acest pământ, un viitor redus la durata împărăţiei de o mie de ani a lui Hristos.

Adunarea lui Dumnezeu sau creştinismul adevărat se află în opoziţie totală faţă de toate caracteristicile amintite ale poporului Israel, atât în zilele trecute cât şi în cele viitoare. Credincioşii care formează Adunarea au fost aleşi înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4 ). Adunarea însăşi îşi are temelia veşnic valabilă în lucrarca împlinita de mântuire a lui Hristos. Ea a fost constituită însă prin coborârea Duhului Sfânt (ca urmare a morţii lui Hristos, a învierii şi a înălţării Sale la cer), iar mădularele în parte au fost legate unele cu altele şi fiecare la rândul său cu Capul slăvit din cer, spre a forma un Trup.

Menirea acestei unităţi organice, formată din credincioşi adevăraţi dintre iudei şi dintre naţiuni, este tot atât de cerească cum sunt şi speranţa şi binecuvântările lor. Pentru ei „perdeaua“ s-a rupt: prin credinţă ei au acces în cerescul Loc Preasfânt al lui Dumnezeu (vezi Evrei 10:19-22 ). Da, chiar mai mult, toţi credincioşii adevăraţi formează ei înşişi o casă duhovnicească, templul lui Dumnezeu (Efeseni 2:19-22 ). Pe lângă acestea, toţi, fără excepţie, sunt preoţi, o preoţie sfântă şi aduc jertfe duhovniceşti (1. Petru 2:4-5 ); aceasta înseamnă că ei toţi au privilegiul şi destoinicia în Domnul Isus Hristos, de a se închina lui Dumnezeu în duh şi în adevăr (Ioan 4:23-24 ). Ei nu stau sub lege, ci sub har (Romani 6:14 ). Legea nu este nici mijlocul pentru salvarea lor şi nici „regula lor de viaţă“, norma pentru purtarea lor practică. Ei au murit împreună cu Hristos faţă de lege (Galateni 2:19-20 ), pentru a trăi o viaţă nouă (Romani 6:4 ) şi pentru a umbla în puterea Duhului. Măsura pentru aceasta este Hristos Însuşi. Ei nu speră într-o restaurare şi renaştere naţională (cum se va întâmpla cu Israel: Ezechiel 36 şi 37), ci ei sunt deja născuţi din nou (Ioan 3:3-8 ) şi aşteaptă revenirea lui Hristos (1. Tesaloniceni 4:15-18 ) care îi va duce din această lume în slava lui Dumnezeu, da, în casa Tatălui Său (Ioan 14:2-3 ). Acolo, în acel loc de fericire supremă, unde Tatăl şi Fiul locuiesc din veşnicie, vor locui şi ei - şi nu numai pentru o mie de ani, ci în toţi vecii. Lăudat fie Numele lui Dumnezeu Tatăl şi Numele Fiului Său, Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos, pentru asemenea har!

Măslinul

Mi se pare potrivit şi necesar ca în acest capitol despre dispensaţii să mai atingem un subiect pe care apostolul îl prezintă pe larg în capitolul 11 al epistolei către Romani - viitorul lui Israel. El tratează acolo o problemă despre care chiar şi creştinii au păreri foarte deosebite: are Israel un viitor? Capitolele 9 până la 11 constituie partea dispensaţională a epistolei. În acestea, el prezintă felul de a lucra al lui Dumnezeu în căile Sale cu Israel şi cu naţiunile ajungând în capitolul 11 să vorbească despre un măslin altoit în care au fost altoite ramuri ale unui măslin salbatic. Ce reprezintă această imagine? Despre ce ne vorbeşte măslinul altoit? Dar cel sălbatic? Este măslinul altoit un simbol al Adunării, al Bisericii lui Dumnezeu? Nu este Biserica totuşi doar o continuare a lui Israel, aflându-se sub binecuvântări mai bune, creştine? Poate fi un credincios, în final, totuşi „tăiat“ şi pierdut? Aceste întrebări arată clar că o înţelegere greşită a semnificaţiei măslinului poate avea urmări fatale.

De aceea, aş vrea să mă opresc puţin asupra acestui important capitol 11 din epistola către Romani încercând să dau răspunsuri clare, conform Scripturii, la întrebările menţionate. Cititorului îi va veni cu atât mai uşor să le înţeleagă, cu cât a fost pregătit mai bine prin cele spuse anterior.

Nu mai are Israel nicio speranţă?

În capitolul 9, apostolul schiţează istoria trecută a lui Israel, iar în capitolul 10, starea prezentă a acestui popor, care se caracterizează prin neascultare şi necredinţă. Şi pentru că acest popor s-a lovit de Piatra de poticnire şi de Stânca de cădere - de Hristos - şi s-a lepădat de El (Romani 9:33 ), Dumnezeu Şi-a retras mâna pe care a întins-o cu bunătate acestui popor neascultător şi împotrivitor, pentru a Se îndrepta spre aceia care nu au întrebat de El, spre naţiuni (Romani 10:20-21 ).

Israel a fost înlăturat pentru un timp ca natiune şi a căzut pradă judecăţii lui Dumnezeu. Ne-am referit deja la aceasta: în perspectiva mântuirii, Dumnezeu Se îndreaptă astăzi către toate popoarele de pe pământ, fără deosebire. Israel şi-a pierdut poziţia deosebită pe care o avea pe pământ, de a fi martor al lui Dumnezeu, ca obiect al făgăduinţelor Sale pe pământ. Da, el s-a făcut vinovat în cea mai înaltă măsură, deoarece L-a răstignit pe Mesia, pe care i L-a trimis Dumnezeu, şi a strigat: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri!“ (Matei 27:25 ).

Nu mai are acest popor nici o speranţă acum? Această problemă o tratează, după cum am spus deja, capitolul 11 al Epistolei către Romani. Pe baza a ceea ce a făcut acest popor, el, într-adevăr, nu mai are nici un fel de drepturi. A pierdut toate făgăduinţele lui Dumnezeu legate de condiţii. Şi totuşi, pentru că lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile şi de chemarea făcută (versetul 29), pentru că Dumnezeu a chemat acest popor cu un scop anumit (slăvirea lui Hristos pe pământ şi binecuvântarea pământului) şi intenţiile Sale de har nu pot fi zădărnicite, Israel are o speranţă. Acest lucru îl arată clar răspunsul dat celor două întrebări care se pun în versetele 1 şi 11 din capitolul discutat.

La prima întrebare din versetul 1, „A lepădat Dumnezeu pe poporul Său?“, apostolul răspunde categoric, inspirat de Duhul: „Nicidecum!“ Chiar şi faptul că el însuşi, Pavel, a fost un israelit din sămânţa lui Avraam şi a fost mântuit, a dovedit clar că Dumnezeu nu Şi-a lepădat de tot poporul. Nu L-a urât şi el pe Hristos şi a prigonit Biserica? Dar Pavel a avut parte de îndurare, ca un model dat „celor care sunt gata să creadă în El, cu să primească viaţa veşnică“ (1. Timotei 1:16 ). Întoarcerea sa fără asemănare este desigur şi o referire profetică la întoarcerea rămăşiţei lui Israel la venirea Domnului în putere şi în slavă.

O rămăşiţă din Israel

În îndurarea Sa, Dumnezeu Şi-a păstrat întotdeauna o rămăşiţă din acest popor, chiar şi în timpul de faţă, datorită unei alegeri prin har (versetul 5). Acest lucru este adevărat numai referitor la poporul Israel şi la niciun alt popor de pe pământ. Nu ar trebui să ne dea de gândit acest lucru şi să ne smerească? Ca exemplu pentru o rămăşiţă din trecut sunt daţi prorocul Ilie şi cei şapte mii de bărbaţi care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Chiar şi pe vremea lui Ahab, împăratul fără Dumnezeu, El Şi-a păstrat oameni care I-au fost credincioşi şi nu s-au închinat idolilor.

Într-adevăr tot timpul a existat în acest popor o rămăşiţă credincioasă, oricât de mult s-ar fi îndepărtat poporul de Dumnezeu. Aşa a fost în timpul strămutării în Babilon. Să ne gândim la Daniel şi prietenii săi aflaţi la curtea lui Nebucadneţar! Aşa a fost pe vremea lui Ezra şi a lui Neemia, când câteva zeci de mii s-au întors în ţara făgăduită. Aşa a fost şi pe vremea lui Maleahi, o vreme a decăderii: „Atunci cei care se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei care se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui“ (Maleahi 3:16 ).

Şi când a venit Domnul Isus pe pământ, Dumnezeu a găsit o rămăşiţă în Israel, care „aştepta răscumpărarea în Ierusalim“ (vezi Luca 2:38 ). Zaharia şi Elisabeta, păstorii de pe cîmp, Simeon şi Ana făceau parte din acea rămăşiţă (Luca 1 şi 2). Şi în timpul de faţă există o rămăşiţă din acest popor. La începutul mărturiei creştine au fost salvaţi mulţi credincioşi dintre iudei şi adăugaţi Adunării (Faptele Apostolilor 2:47 ). Şi aşa se întâmplă şi astăzi. Iar când Adunarea va fi răpită şi, prin aceasta, va fi încheiată vremea harului, va fi pe pământ o rămăşiţă credincioasă din poporul Israel, care, pentru că nu se va închina „fiarei“ şi chipului ei, va trece prin chinuri neînchipuite, după cum ne arată cartea Apocalipsei.

Faptul că Dumnezeu a avut şi va avea întotdeauna o rămăşiţă din acest popor este deosebit de îmbucurător, deoarece este o dovadă a bunătăţii şi a credincioşiei Sale, care nu pot fi trecute cu vederea. Dar acest fapt dovedeşte de asemenea foarte clar că Dumnezeu nu Şi-a lepădat poporul, chiar dacă marea majoritate a căzut pradă împietririi şi adormirii, ca expresie a judecăţii lui Dumnezeu. Prorocii Vechiului Testament au prevestit şi acest lucru (versetele 8-10).

Împăcarea lumii

Răspunsul la a doua întrebare, cea din versetul 11, „Au alunecat ei ca să cadă?“, este tot atât de  categoric: „Nicidecum!“ Aceasta vrea să spună: ideea că Israel s-a poticnit ca să fie pierdut pentru totdeauna (acesta este aici sensul de a cădea) este falsă. Într-adevăr, căderea lor a constituit prilejul pentru a aduce neamurilor mântuirea, dar această cădere s-a petrecut, cum aflăm nici, „ca să facă pe Israel gelos“. Nu numai că lepădarea lui Israel nu a fost deplină, lucru arătat de primele zece versete, ci ea a fost doar pentru un timp; acest lucru îl arată textul biblic începând cu versetul 11. Căci dacă Dumnezeu, prin întoarcerea Sa spre păgâni, vrea să facă poporul Israel gelos, atunci desigur că nu o face pentru a-i lepăda pentru totdeauna. Nu, odată îi va primi din nou, îi va primi ca naţiune şi aceasta va fi ca „viaţă dintre cei morţi“ (versetul 15). Despre aceasta vorbesc profeţii Ezechiel (capitolul 37:1-17 şi 39:25-29) şi Osea (capitolul 5:15 - 6.3) într-un limbaj impresionant, plin de imagini.

Apostolul pare să aibă în faţă istoria lui Iosif. În orice caz, ea este o frumoasă ilustrare a subiectului nostru. Iosif, după ce a fost lepădat de fraţii săi, aruncat în groapă şi în temniţă, a fost înălţat pe tronul lumii, a fost primul după faraon. Ridicarea sa a fost bogăţia lumii, în timpul celor şapte ani de belşug. Şi când fraţii săi, în anii de foamete, s-au întors cu părere de rău la el, a fost ca „viaţă din morţi“. La fel va fi când Israel, la sfârşitul zilelor, va fi reabilitat.

Toate acestea ne spun însă şi nouă, naţiunilor, ceva peste care nu trebuie să trecem. Căderea lui Israel este bogăţia lumii, lepădarea lui, împăcarea lumii (vezi versetele 12 şi 15). Suntem noi suficient de mulţumitori pentru faptul că Dumnezeu a folosit căderea şi lepădarea lui Israel ca prilej pentru a ne oferi nouă, naţiunilor, bogăţia harului Său? Aceasta se înţelege, de altfel, prin împăcarea lumii. Spre deosebire de capitolul 5, versetul 10, Duhul Sfânt nu vorbeşte aici de împăcare ca rod al lucrării lui Hristos şi prin aceasta de rezultatele adevărate, reale, veşnice pentru fiecare individ, ci de împăcarea ca expresie a căilor lui Dumnezeu în planul Său cu oamenii. Aici ea este rezultatul căderii lui Israel. Nici pe departe nu este vorba aici de o presupusă „împăcare generală“! Aceasta este o învăţătură de rătăcire, care este străină întregii Scripturi şi împotriva ei.

Expresia „împăcarea lumii“ arată o schimbare a dispensaţiei, o îndreptare a lui Dumnezeu, în căile Sale cu oamenii, înspre naţiuni, cărora până atunci nu le-a acordat nici o atenţie. Lui Dumnezeu, în harul Său, I-a făcut plăcere să ia căderea şi eşuarea lui Israel ca prilej de a oferi naţiunilor, pe temelia lucrării lui Hristos, lumina Evangheliei harului. „Căderea lor a fost o bogăţie pentru lume şi împuţinarea lor, o bogăţie pentru neamuri“. Într-adevăr, ce bogăţie nemăsurată a primit lumea păgână de odinioară prin lumina creştinismului! Astfel modul de a lucra al lui Dumnezeu i-a adus pe cei din rândul naţiunilor intr-o poziţie privilegiată, de care este legată însă şi o serioasă responsabilitate. Pentru a explica aceasta, apostolul foloseşte imaginea unui măslin altoit, în care au fost altoite ramuri sălbatice. Dar să ascultăm cuvintele Sfintei Scripturi: „Iar dacă cele dintâi roade sunt sfinte, şi plămădeala este; şi dacă rădăcina este sfântă, şi ramurile sunt. Iar dacă unele din ramuri au fost tăiate şi dacă tu, care erai un măslin sălbatic, ai fost altoit printre ele şi ai fost făcut părtaş rădăcinii şi grăsimii măslinului, nu te mândri faţă de ramuri; iar dacă te mândreşti, să ştii că nu tu ţii rădăcina, ci rădăcina te ţine pe tine. Dar vei zice: »Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.« Adevărat, ele au fost tăiate din cauza necredinţei, şi tu stai în picioare prin credinţă. Nu te îngâmfa dar, ci teme-te! Căci dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine. Vezi deci bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă rămâi în bunătatea aceasta; altfel vei fi tăiat şi tu. Şi chiar ei, dacă nu stăruie în necredinţă, vor fi altoiţi, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi. Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin care din fire este sălbatic şi, împotriva firii, ai fost altoit într-un măslin bun, cu cât mai mult aceştia care sunt ramuri fireşti vor fi altoiţi în chiar măslinul lor? Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra plinătatea neamurilor. Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit “ (Romani 11:16-26 ).

Rădăcina

Pentru a înţelege ce înseamnă măslinul altoit este bine să ne întrebăm întâi cine sau ce este rădăcina. De la rădăcină măslinul îşi primeşte hrana şi grăsimea.  Este Hristos rădăcina? Sau este Avraam? Ne apropiem de rezolvarea acestei întrebări, dacă privim mai îndeaproape ce se spune despre ramuri. Despre unele ramuri, nu despre toate, auzim că au rămas în legătură cu rădăcina. Ele au fost, prin natura lor, parte a măslinului. Dar apoi auzim şi despre altfel de ramuri, care, în ciuda faptului că prin natura lor făceau parte din măslin, au fost tăiate; dacă Dumnezeu ar vrea, ele vor fi din nou altoite în măslinul lor. Între timp s-a mai întâmplat şi altceva: ramuri ale unui măslin sălbatic au fost altoite printre ramurile naturale. Acestea au acum parte, împreună cu ramurile care au rămas în legătură cu măslinul, de rădăcina şi grăsimea măslinului.

Dar Hristos nu poate fi rădăcina măslinului. Nimeni nu este în mod natural în legătură cu El. Acest lucru este absolut imposibil. El Însuşi a spus: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur; dar, dacă moare, aduce multă roadă“ (Ioan 12:24 ).

Pe lângă aceasta, Domnul Isus vorbeşte în Ioan 15 despre Sine ca adevărata viţă şi despre ucenicii Săi ca mlădiţe. Cei care L-au recunoscut ca Mesia pe pământ au fost mlădiţe ale viţei. Iată ce este important pentru discuţia noastră: despre mlădiţele care nu aduc roadă (adică ucenicii care erau doar într-o legătură exterioară cu El, care Îl mărturiseau doar, fără a avea într-adevăr viaţă), se spune că vor fi „tăiate“ (versetul 2), dar nu se face nici cea mai mică aluzie la faptul că ar fi altoite din nou. Din contră: ele sunt aruncate în foc şi ard (vezi în Ioan 15 .6)!

Nu, Hristos nu este rădăcina, El este Viţa. Dar nu poate fi Avraam rădăcina? Nu cu el sunt în legătură în mod natural, cei care pe drept sunt numiţi ramuri fireşti (versetele 21 şi 24)? Nu sunt copiii lui Israel urmaşii lui?

Totul pledează pentru aceasta. Măslinul este numit măslinul lor (versetul 24). Păgânii nu au avut parte la acest măslin altoit, ale cărui ramuri fireşti sunt israeliţii. De aceea recunoaştem cu uşurinţă în măslinul sălbatic o imagine a naţiunilor, care erau în afara măslinului altoit.

Pomul făgăduinţei

Măslinul altoit care produce ulei şi a cărui frunză nu se veştejeşte este în sine însuşi o imagine a binecuvântării, dar el nu este în mod direct o imagine a lui Israel; despre aceasta vorbesc mai mult ramurile sale fireşti. Dar lui Avraam, rădăcina, i-au fost date făgăduinţe: „Te voi face să devii un neam mare şi te voi binecuvânta şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine“ (Geneza 12:2-3 ). Şi Galateni 3 , versetul 14 ne spune: „pentru ca binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri, în Hristos Isus”. Putem spune deci: oriunde se întind făgăduinţele de binecuvântare pe care le-a dat Dumnezeu lui Avraam, acolo este măslinul altoit. Sau altfel spus, măslinul altoit este un simbol al posesiunii făgăduinţelor şi al mărturiei lui Dumnezeu pe pământ. El ne arată „lanţul neîntrerupt al celor care au parte de făgăduinţe în această lume“. Astfel, el este pomul făgăduinţei. El arată linia făgăduinţei care merge de la Avraam la Hristos şi continuă până la venirea Sa pentru a instaura împărăţia păcii pe pământ. După această „pregătire“, să mai privim odată aliniatul citat din Romani 11 referitor la măslin şi vom rămâne uimiţi de cât de natural şi de logic se încadrează învăţăturile conţinute în linia generală a capitolului şi de exactitatea cu care adeveresc ele ceea ce am văzut deja.

Rădăcina, Avraam, era sfântă, adică pusă deoparte pentru Dumnezeu. Şi ramurile, urmaşii săi fireşti, au fost un popor pus deoparte pentru Dumnezeu. În acest sens şi ei au fost sfinţi, însă nu după firea (natura) lor, ci prin poziţia lor exterioară. Dar, în majoritatea lor, nu au corespuns poziţiei în care i-a aşezat Dumnezeu (1. Corinteni 10:5 ) şi El a trebuit să taie din ramurile măslinului altoit. Versetul 20 ne învaţă că „din pricina necredinţei“ s-a întâmplat aceasta. Dar numai unele ramuri au fost tăiate. O parte a rămas în măslin, în posesia făgăduinţelor - rămăşiţa despre care s-a vorbit în primele şapte versete şi care acolo a fost numită aleasă. În harul Său, Dumnezeu a avut intenţia să introducă naţiunile în linia făgăduinţelor pentru pământ. Astfel a luat ramuri de la măslinul sălbatic, ramuri care nu erau, ca Israel, într-o legătură naturală (firească) cu rădăcina, cu tatăl celor credincioşi şi i-a altoit „împotriva firii“ (harul de fapt este întotdeauna împotriva firii), printre ramurile măslinului altoit. Astfel şi cei dintre naţiuni au devenit părtaşi rădăcinii şi grăsimii măslinului.

Responsabilităţi

Aici vrem să facem un scurt popas în trecerea noastră fugitivă peste imaginea profetică, pentru a medita puţin la ea. Ajungând la prezentarea figurativă a timpului de astăzi, a dispensaţiei harului, pare necesară  introducerea unor consideraţii de principiu pentru a înţelege corect imaginea, înainte de a ne continua zborul“.

A fi aşezat într-o poziţie privilegiată include neapărat şi responsabilitate, anume aceea de a corespunde practic privilegiilor acordate. Dar a fi într-o poziţie privilegiată şi a avea responsabilitate nu include neapărat ca fiecare să aibă viaţă din Dumnezeu. Acest lucru adesea nu se înţelege şi nu se deosebeşte corect. Israel a făcut parte din măslin, a posedat făgăduinţe minunate şi totuşi marea majoritate a poporului a fost necredincioasă. A face parte din măslin nu înseamnă nicidecum a sta în legătură vie cu Dumnezeu. Desigur, Dumnezeu este îndelung răbdător şi, în îndelunga Sa răbdare, a suportat mult timp această stare, pentru a-I pune la încercare. Dar în final a intervenit cu judecată şi a tăiat unele ramuri.

În schimb, a adus acum oameni dintre păgâni în locul binecuvântărilor pământeşti, deschizându-le stăvilarele harului Său şi lăsând să li se vestească Evanghelia. Acele naţiuni care au recunoscut şi recunosc creştinismul, deci neagă a fi mahomedani, iudei sau altceva de felul acesta, cel puţin aparent, sunt răspunzători pentru ceea ce le-a încredinţat Dumnezeu. Despre aceasta vorbeşte altoirea în măslin. Dar aceasta nu înseamnă că toţi sunt într-adevăr născuţi din nou şi sunt adevăraţi copii ai lui Dumnezeu. Desigur că astăzi fac parte din măslin şi cei care formează adevărata Biserică a lui Dumnezeu, dar nu numai aceştia. Toţi creştinii botezaţi, toţi care recunosc chiar şi numai în aparenţă creştinismul şi prin supunerea la botezul creştin neagă a fi iudei sau păgâni, fac parte din măslin. Ei se află în locul binecuvântării şi al privilegiilor, au devenit părtaşi grăsimii măslinului.

Deci nu este vorba aici de Adunarea lui Dumnezeu, ci este o chestiune a recunoaşterii, a posedării făgăduinţelor şi a mărturiei lui Dumnezeu aici, pe pământ. Şi cine Îl recunoaşte pe Hristos se află cu numele pe principiul credinţei. Dar aceasta presupune responsabilitatea de a trăi conform acestui principiu. Au corespuns creştinii, ramurile sălbatice altoite în măslin, acestei responsabilităţi? Trăiesc ei după principiul credinţei?

Dacă Dumnezeu n-a cruţat ramurile fireşti, pe israeliţii necredincioşi, va cruţa atunci creştinismul necredincios, care are o responsabilitate cu mult mai mare? De aceea se vorbeşte şi în legătură cu el de posibilitatea unei tăieri. Din Trupul lui Hristos niciodată nu va fi tăiat nici un mădular, din măslin însă se taie ramuri; şi acest lucru s-a întâmplat deja cu Israel, în mulţimea sa. De aceea, cât de serioase sunt avertizările pentru cei dintre naţiuni, să nu se fălească şi să nu se îngîmfe! Căci, dacă nu rămân în bunătatea lui Dumnezeu, vor fi tăiaţi şi ei. Astfel, acest loc nu vorbeşte nicidecum faptul că cei credincioşi, în final, totuşi s-ar putea pierde, ci despre faptul că acei creştini care recunosc adevărul, însă fără a avea viaţă din Dumnezeu, sunt îndepărtaţi fără putinţă de întoarcere în sfera binecuvântărilor, în care au fost aduşi prin bunătatea şi grija lui Dumnezeu.

Să ne amintim: pentru ei nu mai există altoire! Cu Israel lucrurile stau altfel. Concluzionând aceste învăţături principiale, putem preciza că în această imagine nu este vorba de binecuvântärile duhovniceşti ale fiecărui credincios în parte, ci de căile lui Dumnezeu cu oamenii, cum a dat la o parte Israelul ca popor şi S-a întors către naţiuni; şi este vorba de responsabilitatea acelora care au venit în locul binecuvântării şi al făgăduinţelor pământeşti.

Şi cu aceasta dorim să conducem spre sfârşit zborul nostru deasupra scenei profetice. Dacă Dumnezeu nu a cruţat ramurile fireşti, nu le va cruţa nici pe cele altoite împotriva firii. Că El va tăia pe acei adepţi creştini lipsiţi de viaţă, care nu au corespuns responsabilităţii lor, nu este spus aici în mod direct. Alte locuri însă arată aceasta (de exemplu Matei 24:45 – 25:30). Când adevărata Adunare va fi deja în cer, Domnul Isus va vărsa din gura Sa mărturia creştină în ultima ei fază, negăsind-o „nici rece nici în clocot“ (Apocalipsa 3:16 ).

Altoirea din nou a lui Israel

Măslinul va continua să existe şi tăierea recunoaşterii creştine căzute va netezi drumul pentru realtoirea lui Israel. Iar după cum creştinismul nu a rămas în credinţă (şi mai putem pune la îndoială acest lucru, când vedem starea lui de astăzi?), tot astfel Israelul nu va rămâne în necredinţă. Ramurile fireşti vor fi altoite din nou în măslinul lor, „căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăşi“. Şi deodată, apostolul lasă deoparte limbajul metaforic şi vorbeşte direct şi deschis despre viitorul lui Israel: „Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra plinătatea neamurilor. Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit “ (versetele 25-26).

Timpul de astăzi, vremea harului, se caracterizează prin aceea că o parte din Israel - tocmai cu excepţia rămăşiţei existente - a cunoscut o împietrire; acest fapt nu va rămâne însă aşa. Când va fi intrat numărul deplin al naţiunilor, adică numărul celor care se lasă mântuiţi din rândul popoarelor pământului, formând Adunarea lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, după răpirea celor credincioşi din vremea de acum (1. Tesaloniceni 4:17 ), Se va întoarce din nou spre Israel şi va relua legăturile cu el. „Salvatorul va veni din Sion şi va îndepărta nelegiuirile de la Iacov“ (versetul 26). Aceasta se va întâmpla când Domnul Isus va veni cu putere şi cu o mare slavă, în chip văzut din cer pe pământ (citeşte în Matei 24:27-31 ; Apocalipsa 19:11 ). „Şi în felul acesta tot Israelul va fi mântuit.

Expresia tot Israelul nu spune că fiecare israelit în parte, care va trăi în timpul acela, va fi mântuit; noi ştim că partea majoritară a poporului va fi necredincioasă, se va închina lui Antihrist şi va pieri în judecată. Nu, această expresie spune că Israelul, ca întreg, ca naţiune, va fi mântuit. Astăzi lucrurile stau altfel: Domnul mântuieşte persoane individuale din lume şi le adaugă Adunării. Am atras deja atenţia asupra capitolului 2 din Faptele Apostolilor, versetul 47. Atunci însă Israelul, în întregul său, va fi mântuit. Şi totuşi este vorba în sens absolut doar de o rămăşiţă care va fi mântuită; citim în capitolul 9, versetul 27: „Chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, numai rămăşiţa va fi mântuită“. Din „întregul Israel“, „numai rămăşiţa“ va fi mântuită. Aceasta dezvăluie un principiu pe care îl vom relua la sfârşitul cărţii: în ochii lui Dumnezeu rămăşiţa ţine locul întregului popor. Cu aceasta Dumnezeu pune în legătură toate drepturile şi îndatoririle. Şi un alt subiect, care nu rareori este confundat sau amestecat cu Adunarea lui Dumnezeu, va fi reluat tot mai târziu - Noul Legământ, pe baza căruia, Dumnezeu Îşi va binecuvânta din nou poporul pământesc.

Faţă de Evanghelie, israeliţii sunt încă vrăjmaşi. Aceasta este spre binele nostru, ne spune versetul 28, permiţându-ne nouă să intrăm sub graţiere. Cu toate acestea, Dumnezeu încă îi iubeşte, datorită strămoşilor lor. Nu, El nu Şi-a lepădat poporul, de aceea Israel va căpăta îndurare (versetul 31). Lui Dumnezeu nu-I pare rău de darurile harului Său (despre care este vorba în capitolul 9, versetele 4 şi 5) şi nici de chemarea Sa (despre care este vorba de asemenea în capitolul 9, versetul 7). El vrea să binecuvânteze făptura păcătoasă şi El va împlini ceea ce are de la început în inima Sa. Ultimele versete spun cu o claritate deosebită că aceasta se poate face numai pe temeiul harului Său nemărginit.

Nu putem înţelege bine, după toate aceste gânduri şi căi minunate ale lui Dumnezeu, de ce apostolul, la sfârşitul capitolului 2 şi cu aceasta la sfârşitul acestei părţi a Epistolei către Romani, izbucneşte într-o cântare de laudă despre înţelepciunea şi cunoaşterea lui Dumnezeu? „Căci din El, prin El şi pentru El sunt toate.“ Din inimă, fiecare suflet credincios va participa la cântarea de laudă pentru Dumnezeu: A Lui să fie slava în veci! Amin.

Nume și prenume *

Email *

Mesaj *